Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... Termomodernizacja budynków...

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Zdjęcie Artykułu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Powiat Rycki

Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30

 

Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

 

Zakres Inwestycji obejmuje termomodernizacje 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu ryckiego w latach 2018 – 2020

 

Na rok 2018

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach,
 2. ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  • budynek szkoły
  • budynek warsztatów segment I
  • budynek warsztatów segment II
  • stacja diagnostyczna
  • internat
 3. Dom Pomocy Społecznej im. Siostry Heleny Drozdowskiej w Leopoldowie.

 

Na rok 2019

 1. ZSZ nr 1 im gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  • budynek szkoły
  • budynek zajęć praktycznych
  • internat
 2. Budynek zlokalizowany przy ul. Żytniej 26 w Rykach.

 

Na rok 2020

 1. ZSZ nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  • budynek warsztatów szkolnych
 2. ZSZ nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  • budynek szkoły
  • budynek warsztatów szkolnych
 3. Zespół Szkół im. K. hr. Kickiego w Sobieszynie
  • Internat

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należą:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy, jakości środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców na obszarze powiatu ryckiego
 • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach projektu w obiektach zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Systemy grzewcze będą przebudowane, a oświetlenie wymienione na energooszczędne. Poza tym projekt obejmuje montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na trzech budynkach.

Realizacja projektu pozwoli na podwyższenie efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji zanieczyszczeń, a także na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

 

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (Gj/rok) – 19727,6
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 15 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – (MWh/rok) – 94,6616
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (t co2/rok) – 1258,65
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 3 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,1719 MW
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 23854,18 m2
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,1719MWt
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 5 725 105,278 kWk/rok

 

 

Powiat Rycki realizując projekt pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informuje, że zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych dla następujących zadań planowanych do wykonania w 2018 r. :

1. Termomodernizacja budynku szkoły przy ZSZ Nr 1 w Rykach

2. Termomodernizacja budynku warsztatów- segment 1 przy ZSZ Nr 1 w Rykach

3. Termomodernizacja budynku warsztatów- segment 2 przy ZSZ Nr 1 w Rykach

4. Termomodernizacja budynku stacji diagnostycznej przy ZSZ nr 1 w Rykach

5. Termomodernizacja budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Rykach

6. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie

7. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach.

Planowane terminy otwarcia ofert w ww. postępowaniach przetargowych maj i czerwiec 2018 r.

 

Logotypy Unijne

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

 

 

Budynek w Sobieszynie

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach

 

 

Budynek przy ul. Żytniej 26 w Rykach

 
Tablice informacyjne projektu
 
Zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji i informacji o projekcie pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego przy budynkach: szkoły, internatu, stacji diagnostycznej i warsztatów segment 1 i segment 2 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach i Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, zostały zamontowane tablice informacyjne, informujące o realizacji projektu.
 
 
 
 

Tablice

 
 
Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” 
 
W dniu 12 czerwca 2018 r Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „ Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 261 549,82 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 19 października 2018 r. W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 
W dniu 21 czerwca 2018 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą została podpisana umowa z firmą „Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 876 894,29 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 19 października 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 r. została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania;
 
W dniu 13 lipca 2018 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 1 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 998 423,12 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2018 r.
 
W dniu 13 lipca 2018 r. została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania;
 
Na pozostałe obiekty zostały ogłoszone kolejne postępowania przetargowe.
 

Logówki

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” trwają prace budowlane w budynku internatu, warsztatów – segment 1 i segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach.

Budynek internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 • prace przygotowawcze i demontażowe

 • wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu

 • wykonanie nowej instalacji odgromowej

 • wymianę stolarki okiennej

 • wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych

 • wykonanie obróbek blacharskich

 • wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z łącznikami oświetlenia

 • wymianę instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych tablic zabezpieczeń

 • zasilanie nowych urządzeń instalacji c.o.

 • instalacja odgromowa i uziemiająca

 • roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz układu pomiarowego,

 • instalację solarną

  Budynki warsztatów segment 1 i segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 • prace przygotowawcze i demontażowe

 • wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu

 • wykonanie nowej instalacji odgromowej

 • wymianę stolarki okiennej

 • wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych

 • wykonanie obróbek blacharskich

 • wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z łącznikami oświetlenia

 • wymianę instalacji oświetlenia wraz z montażem nowych tablic zabezpieczeń

 • zasilanie nowych urządzeń instalacji c. o.

 • zasilanie nowych urządzeń wentylacji mechanicznej

 • instalacja odgromowa i uziemiająca

 • roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz układu pomiarowego.

Budynek internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach.

 
 
NOWE OBLICZE „MECHANIKA”
 
Powiat Rycki realizując projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informuje, że firma wyłoniona w przetargu „Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” wykonuje w chwili obecnej prace polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, położeniu tynków strukturalnych na budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach przy ul. Żytniej 5.
A oto krótka fotorelacja.

NOWE OBLICZE „MECHANIKA”

       
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 26 października 2018 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 1 258.149,10 zł.
           
Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściową wymianę instalacji oświetlenia pomieszczeń  i oświetlenia awaryjnego, wymianę zasilania nowych urządzeń instalacji c.o., wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 
Logówki

 

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 29 listopada 2018 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku warsztatów - segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 438.284,09 zł.

Zakres wykonanych robót w okresie od 21.06.2018r. do 05.11.2018r. obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

 

 
Powiat Rycki realizując projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informuje, że zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych dla następujących zadań planowanych do wykonania w 2019 r.:
 
 1. Termomodernizacja budynku szkoły przy ZSZ Nr 1 w Rykach.
 2. Termomodernizacja budynku pracowni zajęć praktycznych przy Z.S.Z. Nr 1 im. Franciszka Kleberga w Dęblinie.
 3. Termomodernizacja budynku szkoły Z.S.Z. Nr 1 im. Franciszka Kleberga w Dęblinie.
 4. Termomodernizacja budynku internatu przy Z.S.Z. Nr 1 im. Franciszka Kleberga w Dęblinie.
 5. Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 2 w Rykach.
 6. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.
 7. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach.
Planowane terminy otwarcia ofert w ww. postępowaniach przetargowych marzec 2019 r.
 
 
 
Podpisanie umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”
 
W dniu 21 maja 2019 r Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. F. Kleberga w Dęblinie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Pan Dariusz Cenkiel i Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa.
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 249 000,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2019 r. W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.

Podpisanie umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

 
Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”
 
W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „Godar Bud Arkadiusz Godlewski” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel i Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 833 822, 67 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2019 r.
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

 
 
Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”
 
W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F.Kleberga w Dęblinie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel.
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 3 061 470,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 20 grudnia 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Rolandem Szymczakiem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” - termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F.Kleberga w Dęblinie

 
 
Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”
 
W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 2 lipca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Rykach. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 174 246, 26 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 29 listopada 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” - termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Rykach

 
 

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 10 lipca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu ZSZ Nr 1 im. F.Kleberga w Dęblinie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 300 376,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 29 listopada 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Rolandem Szymczakiem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 
logo

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” - Dęblin

 

Odbiór budynku warsztatów segment I przy ZSZ Nr 1 w Rykach
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00, zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2019 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 1 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 1.995.423,12 zł.
 

Odbiór budynku warsztatów segment I przy ZSZ Nr 1 w Rykach

 
 
Odbiór budynku warsztatów segment II przy ZSZ Nr 1 w Rykach.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 13.00, zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2019 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 862.570,11 zł.

Odbiór budynku warsztatów segment II przy ZSZ Nr 1 w Rykach.

 

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 3 września 2019 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleberga w Dęblinie na kwotę 1 320.766,36 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiperologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
 
Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

 
 
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 4 września 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowegorobót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Rykach na kwotę 1 265.106,14 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiperologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
 
Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z częściowa wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 

Odbiór częściowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach

 
 
Termomodernizacja szkół powiatowych i Domu Pomocy Społecznej ruszyła pełną parą
 
W dniu 21 grudnia 2017 r. Powiat Rycki podpisał umowę na dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego
w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Mimo wielu problemów rozpoczęto prace nad termomodernizacją
5 obiektów:
 1. budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
 2. budynku Domu Pomocy Społecznej w Rososzy
 3. budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
 4. budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
 5. budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
W dniu 25 września 2019 r. odbyły się dwa odbiory częściowe robót przy termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, która będzie kosztować w całości 833 822,70 zł, oraz termomodernizacji internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie,  budynek internatu -  która będzie kosztował 2 300 376,00 zł.
 
Na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie zostanie wydana łącznie kwota 7 610 846,00 zł. Budynek internatu - 2 300 376,00 zł, budynek Szkoły - 3 061 470,00 zł, budynek warsztatów – 2 249 000 zł.
 
We wszystkich budynkach zostanie wymienione: oświetlanie na energooszczędne, kaloryfery
i instalacje sanitarne w tym instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ściany zewnętrzne
i dach zostaną docieplone. Wszystkie okna i drzwi zewnętrzne zostaną wymienione na energooszczędne.
 
Wypowiedź Starosty:
 
„Obecnie jesteśmy na półmetku. W większości obiektów dokonano już odbiorów częściowych. Prace idą pełną parą. Odkąd zostałem Starostą wraz z Zarządem przeglądamy się temu projektowi bardzo uważnie. Po wnikliwej analizie zdecydowaliśmy, że zostanie on zmodyfikowany. Niestety niektóre obiekty np. stacja diagnostyczna w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach były bardzo słabo dofinansowanie :  wysokość dofinansowania 99 822,92 zł przy wkładzie własnym powiatu na poziomie 228 060,63 zł. Drugi przekład to budynek  spółek wodnych dofinansowanie 262 919,67 zł a wkład własny 180 674,64 zł. Dziwi nas dlaczego zdecydowano się składać do dofinansowania ten  budynek który jest w całości wynajęty a pominięto budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej gdzie przebywają osoby tak bardzo pokrzywdzone przez los. Szybkie rozpoczęcie działań w tym roku przyniosło wymierne efekty, bo przetargi wyszły tak, że powiat nie musiał dokładać własnych pieniędzy. Mamy kilku wykonawców.  Staram się sam uczestniczyć w odbiorach i muszę powiedzieć, że budynki są niestety bardzo zaniedbane. Przez wiele lat nie remontowano ich wcale. Dlatego będę wymagał maksimum zaangażowania od dyrektorów a radnych przekonywał, że odtworzenie oświaty w powiecie ryckim musi być kolejnym po reaktywowaniu szpitala priorytetem tej kadencji. Ludzie muszą zrozumieć, że inwestycje w zdrowie są bezcenne a inwestycje w młodzież równie ważne bo ci młodzi ludzie są naszą przeszłością.”
 

Termomodernizacja szkół powiatowych i Domu Pomocy Społecznej ruszyła pełną parą

 
 
„Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie”.
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 8 października 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie na kwotę 1.596.516,73 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
 
Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z częściowa wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 
Z ramienia Powiatu Ryckiego w odbiorze uczestniczyli: Wicestarosta Rycki – Dariusz Cenkiel, przewodnicząca komisji- Aneta Ochal, członkowie: Jolanta Kiebzak, Karol Zagożdżon, Aneta Działa, Arkadiusz Dąbrowski, Sebastian Leszko, Krzysztof Pomarkiewicz.
 
logo

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

 
 
Odbiór budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie!
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostały rozpoczęte w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 9.00.
 
Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie na kwotę 826.463,77 zł.
 

Odbiór budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie!

 
 
 
Odbiór budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.
 
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9.00. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Kleeberga w Dęblinie na kwotę 2.298.376,00 zł. oraz za sporządzenie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej na kwotę 2.000,00 zł.
 

Odbiór budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

 
Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
 
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach na kwotę 2.169.111,57 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
 
logo

Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

 
Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 10 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie na kwotę 3.059.470,00 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
logo

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

 
Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie
 
 
W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego prac wykonanych w budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie na kwotę 2.240.802,28 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
logo

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

Powrót