Tutaj jesteś Powiat Ochrona zdrowia Informatory Informator o instytucjach

Informator o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

INFORMATOR
o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych z Powiatu Ryckiego, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie - 2019 rok
 
 

Powiat/ Gmina

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Strona internetowa

Godziny pracy

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kontakt

Powiat Rycki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Wyczółkowskiego 10a

08-500 Ryki

81 8654852

pcprryki@op.pl

www.pcpryki.pl

poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 18.00

Poradnictwo: socjalne, psychologiczne i rodzinne.

Dyrektor
Teresa Flak

Pedagog
Teresa Smolak

Psycholog
Szymon Wojtachnio

Psycholog
Beata Rudnik

- dyżury we czwartki w godz. od 15.30 do 18.00

Jak sobie radzić z gniewem
- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc wrodzinie.

 

Pedagog
Teresa Smolak

 Gmina
Ryki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

81 8657171

grazyna.lukasiewicz @ryki.pl

 

poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.30

 

Praca socjalna, poradnictwo.

Kierownik
Grażyna Łukasiewicz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

81 8657171

ops@ryki.pl

poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.30

Rozmowy indywidualne, poradnictwo.

Kamila Witek

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Karola Wojtyły 29

08-500 Ryki

81 8657171

ops@ryki.pl

 

poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 15.30

Rozmowy indywidualne, poradnictwo.

Grażyna Łukasiewicz

Małgorzata Prządka

 Gmina
Dęblin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830216

81 8831505

81 8830264

ops@um.deblin.pl

www.ops .deblin.pl

 

poniedziałek
w godz. od 9.00 do 17.00

wtorek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Poradnictwo, udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, pomoc finansowa, współpraca z różnymi służbami i instytucjami.

Kierownik
Monika Kośmińska

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830216

81 8832505

81 8830246

brak

 

poniedziałek
w godz. od 9.00 do 17.00

wtorek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Przewodnicząca ZI

Monika Kośmińska

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

81 8830369

brak

czwartek
w godz.
od 16.00 do 18.00

Poradnictwo, wdrażanie programów profilaktycznych, rozprowadzanie materiałów informacyjnych/ opracowanie planu pomocy, informowanie o dostępnych formach pomocy, udzielanie wsparcia psychologicznego, pomoc w zakresie redagowania pism procesowych, współpraca z różnymi służbami i instytucjami.

 

Sekretarz
Marcin Daniel

 

Pracownik socjalny
Monika Łysiak

 Gmina Kłoczew

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kłoczewie

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

25 7543179

gops@kloczew.eurzad.eu

w godz.
od 7.40 do 15.40

Specjalistyczna praca socjalna.

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kierowanie do placówek, gdzie można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego itp.

 

p.o. Kierownika
Renata Stachurska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

25 7543199

gmina@kloczew.pl

w godz.
od 8.00 do 16.00

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Kierowanie na konsultacje do specjalisty ds. uzależnień.

Kierowanie do placówek, gdzie można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego itp.

 

Przewodnicząca
Zofia Wiak

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

25 7543179

gops@kloczew.eurzad.eu

 

w godz.
od 7.40 do 15.40

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

Indywidualna praca socjalna.

Kierowanie do placówek gdzie można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego itp.

Przewodnicząca oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłoczewie rozpoznają sytuację rodziny, w której prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty” poprzez indywidualne rozmowy z osobami doznającymi przemocy, jak i osobami stosującymi przemoc, opracowują plan pomocy dla rodziny i poszczególnych członków rodziny

 

Przewodnicząca
Renata Stachurska

 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Długa 67 A

08-550 Kłoczew

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00

 

Terapia osób uzależnionych i członków ich rodzin.

 

 Gmina Nowodwór

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze

Nowodwór 67

08-503 Nowodwór

81 8661001

nowodwor67@wp.pl

 

poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Poradnictwo w aspekcie prawnym i psychologicznym, kierowanie na leczenie odwykowe.

Kierownik

Justyna Walaszek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Nowodwór 67

08-503 Nowodwór

81 8661018

sekretariat@

nowodwor.eurzad.eu

 

poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Poradnictwo, kierowanie na leczenie odwykowe, wdrażanie programu profilaktycznego.

Przewodniczący
Stanisław Rudnicki

Zespół Interdyscyplinarny

Nowodwór 67

08-503 Nowodwór

81 8661001

nowodwor67@wp.pl

 

poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Praca socjalna zmierzająca do zmiany postawy, oddziaływanie na sprawców przemocy.

Przewodnicząca
Justyna Walaszek

 Gmina Ułęż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu

Ułęż 168

08-504 Ułęż

81 8667039

ulez@ops.pl

poniedziałek - godz. 8 00-16.00

wtorek - piątek w godz. od 7.00 do godz. 15.00

Poradnictwo, wsparcie w trudnej sytuacji, kierowanie do instytucji prowadzących terapie korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, monitoring.

 

Specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Grzesiak-Góra

Starszy pracownik socjalny
Anna Stępniewska

 

Zespół

Interdyscyplinarny

Ułęż 168

08-504 Ułęż

81 8667039

ulez@ops.pl

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek - piątek w godz. od 7.00 do 15.00

Diagnoza problemu, wsparcie dla osoby pokrzywdzonej, poradnictwo, monitoring, kierowanie do instytucji i organizacji udzielających dalszej pomocy, w przypadku popełnienia przestępstwa zawiadomienie Policji oraz Prokuratury Rejonowej.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Jolanta Ługowska

Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
Iza Brzezińska

 

Gmina Stężyca

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

ul. Królewska 4

08-540 Stężyca

81 8663148

stezyca@ops.pl

poniedziałek - piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Poradnictwo, indywidualna praca socjalna, kierowanie do instytucji prowadzących terapie edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy, monitoring.

 

Starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Zaremba

Specjalista Pracy Socjalnej
Hanna Bilska

Pracownik Socjalny
Ewa Pieńkosz

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Pl. Senatorski 1

08-540 Stężyca

81 8663073

brak

 

drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. od 16.00 do godz. 18.00

Rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, wskazywanie miejsc udzielających wsparcia.

Przewodnicząca
Wanda Ptaszek

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Królewska 4

08-540 Stężyca

81 8663148

stezyca@ops.pl

 

w godz. od 7.30 do 15.30

Diagnoza problemu, kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do instytucji udzielających profesjonalnej pomocy, monitoring.

Przewodnicząca
Hanna Zagożdżon