Tutaj jesteś Strona testowa

SPORT

Do zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu należy m.in.:

  • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją kalendarza imprez sportowych młodzieży szkolnej,
  • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i wydawanie decyzji o ich rejestracji,
  • nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (klubami sportowymi) oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu,

Powiat rycki zadania z zakresu sportu szkolnego realizuje przy pomocy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Natomiast w zakresie sportu pozaszkolnego przy pomocy Powiatowego Organizatora Sportu Dzieci i Młodzieży w Środowisku Wiejskim. Istotną formą działalności jest współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych przy organizacji imprez sportowych. Polega ono głównie na wsparciu fi nansowym ciekawych inicjatyw sportowych.

Współzawodnictwo sportowe szkół z terenu powiatu ryckiego odbywa się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych ustalanym corocznie na początku roku szkolnego. Współzawodnictwo sportowe prowadzone jest w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada.

Powiat finansuje corocznie organizację współzawodnictwa sportowego szkół oraz współfinansuje wybrane imprezy w zakresie sportu dorosłych.

Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub
sportowy. W prowadzonej przez starostę ryckiego ewidencji klubów sportowych wg stanu na koniec września 2014 r. figuruje 49 klubów sportowych, w tym 30 klubów uczniowskich i 19 klubów, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. W pięciu zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest powiat rycki funkcjonują UKS-y. Działając w oparciu o istniejącą bazę sportową szkół kluby te są miejscem aktywnego angażowania się młodych ludzi do udziału w ogólnodostępnych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

 
 
 

W celu promocji najlepszych sportowców i ich osiągnięć sportowych, Powiat współuczestniczy w organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera powiatu ryckiego organizowanego przez gazetę lokalną „Twój Głos”.

Rozwój sportu i kultury fizycznej jest uzależniony od bazy. Obserwuje się ciągły proces unowocze- śniania bazy sportowo – rekreacyjnej o nowe obiekty lub modernizację już istniejących, co ma niebagatelny wpływ na poprawę infrastruktury sportowej w powiecie oraz wyniki sportowe.

Jednym z elementów tworzenia warunków ekonomicznych dla rozwoju sportu w powiecie jest możliwość przyznawania osobom fizycznym nagród starosty ryckiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, oraz trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.

 
Od 2012 r. z budżetu powiatu najlepszym zawodnikom, trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej przyznawane są nagrody