Ochrona Danych Osobowych

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Ochrona Danych Osobowych Drukuj Zapisz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach

W dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby , które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia (których treść załączamy poniżej) będą każdorazowo wnikliwie badane przez Urząd.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Starostwo Powiatowe w Rykach, 
  z siedzibą w Rykach, ul.Leona Wyczółkowskiego 10a. 
  Urząd reprezentuje Starosta Rycki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Lenart W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się pod adresem: inspektor@cbi24.pl .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonych ustawami zadań publicznych oraz umów, na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust 1 a,b,c,e RODO. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust 2 a,b,g,h,j RODO. Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 4. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa ( przepisy.docx), a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. W celu realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 8. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.
 11. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 12. Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Rykach. I piętro, pokój nr 103 lub pocztą, faxem, mailem. Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

Powrót