Powiat

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Powiat Drukuj Zapisz

Budynek Starostwa Powiatowego w Rykach

Budynek urzędu

  • Położenie: północno-zachodnia część woj. lubelskiego (najbardziej wysunięty na zachód powiat na Lubelszczyźnie), od zachodu graniczy z powiatem garwoliński, od północy z powiatem łukowskim, od wschodu z powiatem lubartowskim, od południa  z powiatem puławskim;
  • Jednostki administracyjne: miasto i gmina Ryki, miasto Dęblin, gminy: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż;
  • Obszar: 613 km2, co stanowi 2, 4% powierzchni województwa (najmniejszy powiat na Lubelszczyźnie);
  • Liczba mieszkańców: ok. 58 tys. mieszkańców, co stanowi 2, 7% liczby ludności województwa;
  • Gospodarka:rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze;
  • Zatrudnienie:w sektorze rolniczym - 47%, w sektorze usługowym - 34%, w sektorze przemysłowym - 19%.

 

Mapa Powiatu Ryckiego

Mapa Powiatu Ryckiego z podziałem

I.  Charakterystyka

Największym miastem w powiecie jest miasto Dęblin (17, 8 tys. mieszkańców) oraz miasto Ryki ( 9,6 tys. mieszkańców). Miasto Ryki pełni funkcję ośrodka ponadlokalnego, z dominującą funkcją administracyjną, mają tu swoje siedziby jednostki administracji samorządowej i rządowej m.in. Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa. Ważne znaczenie przepisuje się do funkcji gospodarczej Ryk, gdzie główna gałęzią gospodarczą jest rolnictwo, zwłaszcza rolnictwo specjalizujące się w uprawach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo - warzywnym oraz rozwijające się w coraz większym stopniu usługi rynkowe.

Miasto Dęblin to ośrodek miejski położony w zachodniej części województwa, który ze względu na położenie geograficzne, tradycje lotnicze, dziedzictwo historyczne oraz bardzo bliskie sąsiedztwo z miastem Puławy, odgrywa wiodącą rolę nie tylko w obszarze powiatu, ale również województwa i kraju. Duże znaczenie w rozwoju Dęblina ma istniejąca infrastruktura obronna m.in. jednostki wojskowe oraz podmioty gospodarcze, których działalność związana jest głównie z produkcją typowo wojskową.

II.  Komunikacja

Powiat charakteryzuje się dobra dostępnością komunikacyjną. Przez jego obszar przebiegają dwie drogi krajowe tj.: droga krajowa nr 17/E373 łącząca centrum Polski ze wschodnimi przejściami granicznymi. To najkrótsza trasa z Warszawy do Lwowa położona w dodatkowym korytarzu transportowym TINA i w sieci TEN-T: Gdańska - Warszawa - Lublin - Kowel/Lwów - Odessa/Bukareszt oraz droga krajowa nr 48 o znaczeniu międzyregionalnym i regionalnym relacji Tomaszów Mazowiecki - Dęblin - Moszczanka - Kock. Przez [powiat przebiega droga nr 801 (2000 r. funkcjonowała jako droga krajowa, obecnie jako droga wojewódzka) o znaczeniu ponadregionalnym relacji Warszawa - Maciejowice - Dęblin - Stężyca - Puławy tzw. „Trasa Nadwiślańska”. Przez powiat przebiegają również trasy kolejowe. Znaczenie międzynarodowe posiada trasa nr 7 relacji Warszawa - Dorohousk - granica państwa położona w dodatkowym korytarzu transportowym TINA i w sieci TEN - T. Znaczenie międzyregionalne posiada linia kolejowa nr 26. Miasto Dęblin jest bardzo ważnym węzłem transportowym zarówno w województwie lubelskim jak i w kraju.

O wysokiej randze powiatu świadczy również istniejące lotnisko w Dęblinie, o charakterze wojskowym, użytkowane przez Wyższą szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Na lotnisku funkcjonuje Aeroklub Orląt, jeden z prężniejszych klubów tego typu w kraju.

Przez obszar powiatu przepływa rzeka Wisła, która została zakwalifikowana do śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu regionalnym, jako droga wodna klasy Ib.

III. Zaludnienie

Powiat rycki jest jednym z najmniejszych, co do wielkości w powiatem w województwie lubelskim. Jego obszar wynosi 615 km2, co stanowi 2, 4% powierzchni województwa lubelskiego. Należy od do średni zaludnionych, lecz ze wzrastającym wskaźnikiem urbanizacji. Zajmuje trzecie miejsce pod względem urbanizacji powiatów w województwie lubelskim ( po świdnickim i puławskim). W 2009 r. powiat zamieszkiwało 58.342 osoby, co stanowiło ok. 2, 7 % liczby ludności w województwie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 94, 9 osób na km2 i była wyraźnie wyższa niż w województwie ( 86 osób na km2) . Ponad połowa ludności powiatu (53%) zamieszkuje na wsi.

 
Powrót