Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Drukuj Zapisz

Starostwo Powiatowe w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Nie zapewniono dostępności wszystkich dokumentów do pobrania,
 • Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Filipek, informatyk@ryki.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818657488. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Rykach, Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Wejście nr 2 przeznaczone jest dla wózków inwalidzkich.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Platforma schodowa dla obsługi osób niepełnosprawnych (łącząca różnice poziomów korytarza na parterze budynku).
 4. Brak pochylni, platform, informacji głosowych.
 5. Przenośny system pętli indukcyjnej 2 sztuki.
 6. Oznaczenie napisami w języku brajla: wejść, drzwi wewnętrznych, poręczy schodów.
 7. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 2 miejsca znajdują się w odległości 100m (Urząd Miasta), 2 miejsca w odległości 200m (parking przed pawilonem handlowym „8”).
 8. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z wyprzedzeniem do 2-3 dni.
 10. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 11. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 12. Zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na parterze budynku bez konieczności przemieszczania się.
 13. Krzesło ewakuacyjne 3 sztuki (krzesła znajdują się na I, II, III piętrze budynku).
 14. System wzywania pomocy dla osób niepełnosprawnych 3 sztuki.

Starostwo Powiatowe w Rykach, Filia Dęblin, Rynek 12, 08-530 Dęblin

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Wejście nr 1 przeznaczone jest dla wózków inwalidzkich.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 2 miejsca znajdują się na parkingu przy parku miejskim.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest możliwość umówienia tłumacza języka migowego z wyprzedzeniem do 2-3 dni.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Filia znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta w Dęblinie, osoby niepełnosprawne mają dostęp do biur Starostwa Powiatowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Powrót