Poradnie Psychologiczno - Pedagogczne

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Drukuj Zapisz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w DĘBLINIE

Poradnia została powołana w 1984 roku pod nazwą Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. W 1993 r. nazwa uległa zmianie na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Początkowo siedziba placówki mieściła się przy ul. Okólnej a od 1997 r. przy ul. Podchorążych. Zmiana lokalu pozwoliła na doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia badawcze. Terenem działania poradni jest miasto Dęblin, gmina Stężyca, Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach – gmina Ryki. Pod opieką poradni znajduje się aktualnie 30 placówek.

W roku szkolnym 2005/2006 poradnie zostały objęte projektem MEN współfi nansowanym przez UE pn. „Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla poradni psychologiczno-pedagogicznych”, dzięki któremu pozyskano komputery i sprzęt biurowy, a także programy komputerowe do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Od roku 2006 po uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Starosty Ryckiego poradnie są uprawnione do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

W roku szkolnym 2008/2009 poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizowały rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach którego otrzymały dofi nansowanie w kwocie 73 674 zł na zorganizowanie punktów konsultacyjnych, zajęć pozalekcyjnych w szkołach, zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2005 – 2007 w ramach programu stypendialnego EUROSTUDENT studenci z terenu powiatu ryckiego otrzymali wsparcie w kwocie 238 388 zł.

Uchwałą Nr XLIII/238/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rad Powiatu w Rykach przekazała Gminie Ryki zadanie oświatowe z zakresu właściwo- ści powiatu polegające na założeniu i prowadzeniu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach.

24 czerwca 2014 r. powiat rycki zawarł porozumienie z województwem lubelskim na mocy, którego województwo nieodpłatnie przekaza- ło powiatowi księgozbiór i wyposażenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie Filia w Rykach. Zgodnie z porozumieniem powiat zobowiązał się do współpracy w zakresie utrzymania i utrwalania dorobku PBP Filia w Rykach poprzez utworzenie działu pedagogicznego w ramach biblioteki szkolnej ZSZ Nr 2 w Rykach na okres do 31 sierpnia 2016 r. Na powyższe zadanie powiat otrzymuje dotację celową od samorządu województwa lubelskiego.

Autor: Powiat Rycki
Powrót