Powiatowe Służby i Straże Pożarne

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Powiatowe Służby Inspekcje i Straże Drukuj Zapisz

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako samodzielny organ istnieje od 1 stycznia 1999 r. Poprzednio czynności związane z zakresem tej działalności prowadzone były w ramach jednej służby architektonicznej przy Urzędzie Rejonowym.

Zadania i kompetencje organów nadzoru budowlanego, sformułowane w art. 84 Prawa budowlanego, sprowadzają się do działań z zakresu inspekcji i kontroli, tak w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania obiektów budowlanych oraz prowadzenia postępowania wyja- śniającego w przypadku katastrofy budowlanej.

Do zadań nadzoru budowlanego należy w szczególności:

 • kontrola zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami okre- ślonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej,
 • samowole budowlane, (budowa, rozbiórka, wykonanie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania bez pozwolenia właściwego organu) – i ich likwidacja i legalizacja,
 • wstrzymanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
 • nakaz wykonywania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania robót budowlanych, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót, ale także nakaz rozbiórki obiektu lub jego części w razie niepodporządkowania się wcześniej wydanym nakazom, kontrola utrzymania obiektu budowlanego,
 • nakaz usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
 • nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
 • nakaz opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
 • nakaz usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
 • przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w obiekcie budowlanym,
 • wyjaśnienie przyczyn katastrof budowlanych,
 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części, nakładanie kar za niezgodnie z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą również zadania i kompetencje w zakresie:

 • przyjmowania zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy,
 • przyjmowania zawiadomień o zmianie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski,
 • wydawania pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów.
Autor: Powiat Rycki
Powrót