Powiatowe Służby i Straże Pożarne

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Powiatowe Służby Inspekcje i Straże Drukuj Zapisz

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYKACH

Komendanci Komendy Powiatowej Policji w Rykach
2013 – obecnie – nadkom. Marek Tchórz
2008 – 2013 – insp. Zbigniew Jankowski
2003 – 2008 – podinsp. Marek Kowalczyk
1991 – 2003 – mł.insp. Bogusław Dziadosz

Komenda Powiatowa Policji w Rykach swoje działania ukierunkowała na ograniczenie przestępczości. Realizując zadania wynikające z Ustawy o Policji szczególny nacisk kładziono na realizację priorytetów Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji które mają na celu:

 • doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie;
 • wzrost bezpieczeństwa na drogach;
 • ochronę interesów obywatela, przedsiębiorców i skarbu państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą;
 • zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań;
 • usprawnianie pracy policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych;
 • działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

Głównym celem działania było zdobycie większego zaufania mieszkańców powiatu ryckiego do Policji. Ten cel był realizowany poprzez maksymalnie szybką reakcję na wszelkie zgłoszenia obywateli, profesjonalną obsługę zdarzeń, większą skuteczność działań oraz akcje i programy prewencji kryminalnej skierowane do mieszkańców.

Działania te realizowane były przy współpracy z samorządem lokalnym, który dostrzegając braki w wyposażeniu wspomagał Policję darowiznami fi nansowymi oraz rzeczowymi.

Akcje edukacyjne

Komenda Powiatowa Policji w Rykach przygotowywała działania prewencyjne, skierowane do najmłodszych oraz starszych mieszkańców naszego powiatu. Były to spotkania obejmujące zjawiska patologii społecznej, zagrożeń dotyczących seniorów oraz przestępczości popełnianej przy pomocy Internetu . Obejmowały one spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz nauczycielami w szkołach. Spotkania miały na celu uświadamianie skali zjawisk patologii społecznej wśród nieletnich z w szczególności alkoholizmu, narkomanii (między innymi objawy zażywania środków odurzających, konsekwencje społeczne i zdrowotne zażywania narkotyków oraz konsekwencje prawne związane z przestępczością narkotykową), prostytucji, przemocy w rodzinie, subkultur, sekt oraz nowych ruchów religijnych, ale także bezdomności i żebractwa.

Do akcji edukacyjnych, profi laktycznych można zaliczyć:

 • Razem bezpieczniej
 • Jestem bezpieczny
 • Wróć bezpiecznie do domu
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Obcy- bezpieczny, niebezpieczny…?
 • Czy psy muszą gryźć?
 • Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu drogowym

Bardzo ważnym okresem dla Policji jest zima. Policjanci szczególnie reagują na przypadki bezdomności. W sytuacji ujawnia takich przypadków udzielają pomocy osobom i kierują je do odpowiednich instytucji w tym do Ośrodków Pomocy Społecznej. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom Komenda Powiatowa Policji w Rykach realizowała poprzez stałą współpracę z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami szkół, samorządem lokalnym, Kościołem Rzymsko – Katolickim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Autor: Powiat Rycki
Powrót