Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r., upraszczają i przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

 

 

Nowy podział projektu budowlanego

Projekt budowlany zostaje rozdzielony na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu

 • projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt techniczny.

Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.

Podział projektu uprości procedurę i przyspieszy postępowanie. Zgodnie z nową procedurą organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym powinien zapewnić projektant.

Ważne! Do 19 września 2021 roku do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym, można składać projekt budowlany sporządzony na zasadach obowiązujących do dnia 19 września 2020 roku.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu

 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym

 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich

 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt sporządzisz na aktualnej mapie do celów projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt obejmuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych

 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych

 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych

 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko - charakterystykę ekologiczną

 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Projekt obejmuje:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),

 • inne opracowania projektowe.

 

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Od września 2020 roku zmieniły się zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Dotąd organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz może to również zrobić przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno zdrowotnych

 • wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda jest udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

 

Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę była wydawana na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu. Było to problematyczne dla osób, które starają się o pozwolenie, bo rozporządzenie i sam wzór często się zmieniały.

Od 19 września 2020 roku organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować obowiązującego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych

Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanych, czyli wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia.

Od września 2020 roku obowiązuje dodatkowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tak zwane uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. 

Uwaga! Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 roku dla samowoli budowlanej wydany został nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:

 • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie

 • wycofania wniosku o legalizację budowy

 • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych

 • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych

 • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie

 • kontynuowania budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

 

Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie

Na podstawie przepisów obowiązujących do 19 września 2020 roku decyzję o pozwoleniu na budowę można było uchylić w dowolnym czasie.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej musisz dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Ubieganie się o uprawniania budowlane

Od września 2020 roku postępowanie kwalifikacyjne wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane prowadzone będzie na wniosek tej osoby.

Izby samorządu zawodowego mają obowiązek przeprowadzania egzaminu co najmniej dwa razy w roku, przy czym część pisemna odbywać ma się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich izbach okręgowych właściwej izby samorządu zawodowego.

Wprowadzony nowy podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny spowodował zmiany dotyczące specjalizacji budowlanych – pojawia się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.

 

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków

Od 19 września 2020 roku wszystkie roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia.

Do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę i do zgłoszenia trzeba załączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

Przepisy prawa budowlanego zwierały wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę - na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia. Te przypadki były opisane w wielu różnych miejscach, co powodowało że czasem trudno było określić czy pozwolenie lub zgłoszenie jest konieczne czy nie. Dodatkowo te rozproszone przepisy były różnie interpretowane przez organy nadzoru budowlanego.

Dlatego w nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi.

Obiekty wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę)

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)

 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamba”)

 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m

 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

 • kanalizacja kablowa

 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach

 • obiekty budowlane do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

 • przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000

 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji

 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2

 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne – z zastrzeżeniem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 • stacje ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz zastrzeżeniem konieczności sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem

 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych

 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę

 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę)

 • przebudowa:

  • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany

  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)

  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

  • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach

  • obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

  • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

  • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3

  • dróg, torów i urządzeń kolejowych

  • polegająca na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m

  • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej

 • remont:

  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych

 • zainstalowanie:

  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m

  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, mikroinstalacji biogazu rolniczego. W powyższych przypadkach, jako inwestor masz prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zamiast dokonywać zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Kiedy nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie

Od 19 września 2020 roku obowiązuje czytelny katalog przypadków, kiedy ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie nie jest potrzebne.

Budowy wykonywane bez pozwolenia na budowę ani bez zgłoszenia

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki

 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

 • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 • wiaty przystankowe i peronowe

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000

 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000

 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000

 • wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne

 • parkometry z własnym zasilaniem

 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowych na tych drogach

 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2

 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2

 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych

 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych

 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 • telekomunikacyjne linie kablowe

 • obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych

 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m

 • obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych

 • tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel

 • znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody

 • obudowy ujęć wód podziemnych

 • punkty ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

 • bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie

 • naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2

 • stawy i zbiorniki wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położone w całości na gruntach rolnych

Roboty budowlane wykonywane bez pozwolenia na budowę ani bez zgłoszenia

 • przebudowa:

  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych

  • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz większości obiektów dla budowy, których wystarczające jest zgłoszenie do organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • polegająca na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m

  • urządzeń budowlanych,

 • remont:

  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych

  • urządzeń budowlanych,

 • instalowanie:

  • urządzeń na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających o wysokości nieprzekraczającej 3 m

  • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

  • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW

  • instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych,

 • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Ważne! Przepisy, które weszły w życie 19 września 2020 roku wprowadziły obowiązek uzgodnienia projektu instalację urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej.

 

Pozostałe zmiany

 • szczegółowe wskazanie wymogów, jakie ma spełnić zgłoszenie  do właściwego organu  administracji architektoniczno-budowlanej

 • zdefiniowanie istotnego odstąpienia  od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

 • wskazanie obowiązków inwestora przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem zamkniętego katalogu przypadków, w których inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

 • wskazanie dodatkowych obowiązków kierownika budowy (lub inwestora, jeśli ustanowienie kierownika nie jest konieczne) oraz wymagań wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu

 • zmiany dotyczące nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, z określeniem procedury postępowania i kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz wysokości kar jakie nałożone mogą zostać za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

 • wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za:

  • wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot

  • odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

  • włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej

  • inne zezwolenia z tym związane

 • usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wprowadzenie kar  za opóźnienia

 • zmiany w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 • na mocy przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19 zmiany zostały uzupełnione o regulacje dotyczące budowy lub przebudowy przenośnych wolno stojących masztów antenowych.

Pamiętaj! Przepisy obowiązujące do 19 września 2020 roku mogą być stosowane w przypadku:

 • spraw wszczętych i niezakończonych

 • gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/

Autor: Powiat Rycki
Powrót