Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Samorządy powiatu ryckiego przystąpiły do partnerstwa na rzecz realizacji wspólnych inwestycji

16 września br. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się drugie spotkanie w ramach dialogu i debaty nad założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030, podczas którego lokalne samorządy podpisały List Intencyjny w sprawie przystąpienia do partnerstwa tworzonego przez Powiat Rycki i gminy położone na terenie powiatu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli: władze powiatu ryckiego: Pan Dariusz Szczygielski Starosta Rycki, Pani Monika Kośmińska Wicestarosta, burmistrzowie i wójtowie gmin i miast z terenu powiatu ryckiego: Pani Beata Siedlecka Burmistrz Miasta Dęblin, Pani Barbara Pawlak Wójt Gminy Ułęż, Pan Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk, Pan Zenon Stefanowski Wójt Gminy Kłoczew, Pan Ryszard Piotrowski Wójt Gminy Nowodwór, Pan Zbigniew Chlaściak Wójt Gminy Stężyca, Pan Andrzej Wąsik Sekretarz Urzędu Gminy Stężyca.
 
Podpisany List Intencyjny ma na celu zaciśnięcie współpracy pomiędzy samorządami w obszarach, które w naszym regionie wymagają pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podjęcie działań zmierzających do przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu lokalnym w ramach m.in. Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy.
 
Nowa Strategia będzie koncentrować się na usprawnianiu dotychczasowych i poszukiwaniu nowych mechanizmów koordynacji międzysektorowej, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Narzędziem służącym do realizacji niniejszego celu jest m.in. podpisany przez samorządy powiatu ryckiego List Intencyjny. Jak pokazują doświadczenia ubiegłych lat, konieczne jest zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako kluczowych podmiotów mających wpływ na rozwój regionu oraz zmniejszenie konkurencji między małymi samorządami, poprzez działanie przy realizacji wspólnych, dużych przedsięwzięć inwestycyjnych – mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski – sąsiadujące ze sobą gminy powinny ściśle ze sobą współpracować oraz zachęcać do pracy na rzecz rozwoju lokalnego podmioty gospodarcze, stowarzyszenia i organizacje działające na ich terenie. Dzięki takiemu podejściu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, mamy znacznie większe szanse na istotne pobudzenie społeczno-gospodarcze naszego powiatu. Przełoży się to na komfort życia mieszkańców, którzy nie będą zmuszeni do migracji w inne, bogatsze rejony kraju.
 
Zadaniem polityki regionalnej jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz przeciwdziałanie kumulacji problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryferyjnych, położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku województw. Duży nacisk kładziony jest również na zmniejszenie zróżnicowań wewnętrznych oraz poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój przedsiębiorczości. Polityka regionalna zakłada zwiększenie poziomu dostępności do usług (edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury, społecznych, transportowych) i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkańców w proces rozwoju w szczególności z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnych oraz sektora ekonomii społecznej i solidarnej.
Autor: Powiat Rycki
Powrót