Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

9 września br. z inicjatywny Starosty Pana Dariusza Szczygielskiego w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się spotkanie w ramach dialogu i debaty nad założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 oraz możliwościach wsparcia zadań realizowanych przez samorządy ze środków tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

W spotkaniu uczestniczyli : Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk, władze powiatu ryckiego: Pan Dariusz Szczygielski Starosta Rycki, Pani Monika Kośmińska Wicestarosta, Pan Piotr Łysoń Przewodniczący Rady Powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin i miast z terenu powiatu ryckiego: Pani Beata Siedlecka Burmistrz Miasta Dęblin, Pan Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk, Pan Zenon Stefanowski Wójt Gminy Kłoczew, Pan Ryszard Piotrowski Wójt Gminy Nowodwór, Pan Zbigniew Chlaściak Wójt Gminy Stężyca, Pan Robert Gagoś Zastępca Wójta Gminy Ułęż, Pan Andrzej Wąsik Sekretarz Urzędu Gminy Stężyca oraz Pan Sławomir Kuśmicki specjalista ds. realizacji programów unijnych. 
W decydująca fazę wchodzą prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030, która ma wskazać  kierunki i priorytety rozwojowe na kolejnych 10 lat. Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na uaktywnienie rozwoju regionu lubelskiego. Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.
 
Jakie projekty są poszukiwane? 
Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zgłaszać przedsięwzięcia:
  • o wymiarze ponadlokalnym czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • o charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.
Kto może zgłosić projekt?
Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne. Projekt powinien być złożony przez podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia lub (w przypadku przedsięwzięcia partnerskiego) potencjalnego lidera.
 
Jak można zgłosić projekt?
Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go do dnia 30 września 2020 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: przedsiewziecia@lubelskie.pl

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres e-mail: przedsiewziecia@lubelskie.pl

Autor: Powiat Rycki
Powrót