Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zakończyła się V edycja sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli 2020/21

W marcu 2020r. zespół pedagogów i psychologów Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Dęblinie zaprosił nauczycieli i wychowawców do uczestnictwa we wspólnym uczeniu się. Informację o sieci przekazano do wszystkich placówek z terenu działania Poradni.

Nabór kandydatów odbywał się drogą elektroniczną, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Ostatecznie do uczestnictwa w tej edycji sieci zostało zakwalifikowanych  33 nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich oraz pedagogów i psychologów. Tematem spotkań było „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych z klas IV- VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich”.
 Celem pracy zespołowej w ramach sieci było:
  • Poznanie sposobu rozpoznawania możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży w oparciu o diagnozę funkcjonalną Poradni.
  • Opracowanie metodyczne sposobu pracy z uczniem o niższym niż przeciętny poziomie inteligencji - kryteriów ich oceny, warunków aktywnego i samodzielnego uczestnictwa uczniów w realizacji podstawy programowej.
Zajęcia były realizowane w formie hybrydowej; część warsztatów odbyła się realnie w sali konferencyjnej UM Dęblin, a część w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Przed rozpoczęciem warsztatów nauczyciele otrzymali na swoje adresy e-mailowe materiały do zapoznania się z tematyką zajęć. Uczestnicy pracowali w 4 mniejszych grupach szkoleniowych. W trakcie videokonferencji uczestnicy mieli możliwość zdawania pytań, prowadzący - udzielali odpowiedzi. Był czas na dyskusję i bardzo cenną wymianę doświadczeń.
 
Warsztat I.  Psychologiczna charakterystyka funkcjonowania dziecka w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji poprowadziły psycholog Magdalena Piechota i psycholog Ilona Skalińska, który odbył się 22.05.2020 r .
 
Warsztat II. Dziecko z obniżonymi możliwościami intelektualnymi – funkcjonowanie w edukacji humanistycznej prowadziły pedagog - socjoterapeuta Sylwia Pudło i psycholog Magdalena Piechota, który odbył się w wersji hybrydowej ( jedna grupa zdalnie, druga grupa stacjonarnie w sali Urzędu Miasta w Dęblinie) w dn. 09.06.2020 r.
 
Warsztat III. Dziecko z obniżonymi możliwościami intelektualnymi – funkcjonowanie w edukacji matematycznej poprowadziły pedagog terapeutyczny Maria Fal-Kamińska i  oligofrenopedagog Katarzyna Michałowska-Kawka, który odbył się stacjonarnie w dn.15.10.2020 r. w sali Urzędu Miasta Dęblin.
 
Warsztat IV.  Proces diagnostyczny, narzędzia badawcze stosowane w poradni, wskazania do pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się poprowadziły zdalnie w dn. 03.11.2020 r. psycholog Izabela Olejarska-Zawada i psycholog Ilona Skalińska z pomocą techniczną koleżanek: K. Michałowskiej -Kawki i P. Augustynopolskiej.
 
Ze względu na utrudnienia spowodowane pandemią i zawieszeniem zajęć szkolnych frekwencja na zajęciach nie była stuprocentowa. Prowadzący opracowali i przesłali materiały szkoleniowe do wszystkich, którzy zgłosili taką chęć i potrzebę wspólnego uczenia się.
 
Zwieńczeniem pracy w ramach sieci samodoskonalenia był wykład zaproszonego z zewnątrz gościa dr Tomasza Knopika z Instytutu Badań Edukacyjnych UMCS, który poprowadził 5 h webinarium „Szkoła dostępna wszystkim uczniom - warsztaty metodyczne” na platformie TEAMS w dniu 09.12.2020 r.
 
Prowadzący omówił strategie i formy motywowania ucznia do rozwoju w odniesieniu do podstawy programowej. Przedstawił porównanie modelu medycznego i biopsychospołecznego w diagnozie psychologicznej. Omówił kompetencje emocjonalno-społeczne jako kompetencje kluczowe w uczeniu się i nauczaniu. Skupił się na aspektach diagnozy funkcjonalnej. W swoim wystąpieniu odnosił się do podstawy programowej oraz podawał przykłady zadań wielopoziomowych do pracy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych.
 
Koordynatorem wszystkich działań w ramach Sieci współpracy i samodoskonalenia była dyrektor Magdalena Piechota, która dziękuje wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy doskonalili swoje umiejętności zawodowe i spotkali się w jednym czasie, aby porozmawiać o tym, jak trudno jest w szkolnej rzeczywistości indywidualizować pracę z uczniem, którego możliwości do uczenia się utrudniają mu efektywną realizację podstawy programowej.
 
Cały zespół realizatorów Sieci pragnie podziękować za aktywny udział i wymianę doświadczeń metodycznych i jednocześnie informuje, że wszyscy uczestnicy cyklu szkoleń otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w ukończonej formie samodoskonalenia.
 
Pracownicy
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dęblinie
Autor: Powiat Rycki
Powrót