Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Nieodpłatne porady prawne na terenie powiatu ryckiego

W powiecie ryckim nieodpłatne porady prawne udzielane są nieprzerwanie, z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych reżimem sanitarnym wynikającym z obowiązującego na obszarze kraju stanem epidemii. W związku z powyższym nieodpłatne porady prawne udzielane są zdalnie, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tych przedsiębiorców.

W Starostwie Powiatowym w Rykach radcowie i adwokaci udzielają porad zdalnie.

Prawnicy udzielają porad codziennie w godzinach od 12.00 do 16.00.

Numer telefonu do rejestracji wizyty:

795 180 292

W punktach zlokalizowanych w Dęblinie, Stężycy, Kłoczewie, Nowodworze i Ułężu porady udzielane są także w sposób zdalny.

Numer telefonu do rejestracji wizyty:

795 180 292

Na czym polega zdalne udzielanie porad?

W czasie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Obecnie przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca - osoba fizyczna nie musi składać pisemnego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. 2021 r., poz. 945)

 

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zasady konkursu zawarte są w załączniku.

Ikona pdfCała treść konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [570.52 KB]

UWAGA:

  1. Zarząd Powiatu może unieważnić konkurs ofert w przypadku nie złożenia żądanej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie.
  2. Organizacja składająca ofertę powinna wskazać termin, zakres i formę w jakiej będzie realizowała zadanie w zakresie edukacji prawnej.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Rycki Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ryckiego w 2022 roku.
Autor: Powiat Rycki
Powrót