Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Starostwo Powiatowe w Rykach ogłasza konkurs na stanowisko pracy: informatyk.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 
Symbol oferty: OR.2110.3.2021 
Jednostka ogłaszająca: Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10a 
08-500 Ryki 
Data ogłoszenia: 2021-06-07 
Termin składania dokumentów: 2021-06-18 
 
Wymagane wykształcenie 
 1. wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie co najmniej średnie informatyczne lub wykształcenie co najmniej średnie inne i kwalifikacje informatyczne zdobyte na podstawie specjalistycznych kursów, szkoleń itp.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem 
 
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie co najmniej średnie informatyczne lub wykształcenie co najmniej średnie inne i kwalifikacje informatyczne zdobyte na podstawie specjalistycznych kursów, szkoleń itp.
  6. co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka/administratora systemów informatycznych.
  7. znajomość języka angielskiego – w zakresie rozumienia dokumentacji technicznej,
  8. biegła znajomość systemów firmy Microsoft: Windows Server 2008,2012, 2016, Windows 10.
  9. znajomość budowy sieci LAN/WAN,
  10. Umiejętność projektowania i wykonywania sieci komputerowych.
  11. Znajomość rozwiązań SMB, FTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, GPO.
  12. Umiejętność konfiguracji routerów i swichy.
  13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka w Starostwie Powiatowym w Rykach.

 2.  Wymagania dodatkowe/oczekiwane:
  1. Wykształcenie wyższe informatyczne,
  2. Znajomość systemów/programów wykorzystywanych w administracji publicznej, takich jak: programy finansowo -księgowe, płacowo – kadrowe, systemy elektronicznego obiegu dokumentów, znajomość systemów baz danych SQL Server, MySQL, PostgresSQL.
  3. Wiedza z zakresu zarządzania siecią (VLANy, routing, konfiguracja urządzeń sieciowych, WiFi)
  4. Mile widziana znajomość programów geodezyjnych firmy Geobid (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK), programów Bestia, SJO Bestia, Mikrobit, EPUAP oraz systemów firmy Vulcan


   Zakres obowiązków 
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej,
  2. Rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych, usuwanie usterek,
  3. Pomoc pracownikom Urzędu w obsłudze sprzętu informatycznego oraz pomoc w eksploatacji programów użytkowych wykorzystywanych przy realizacji zadań Urzędu,
  4. Planowanie, realizacja i rozliczanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w okresie roku budżetowego,
  5. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji w zakresie wymagań,
  6. Utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie obsługi informatycznej,
  7. Nadzór nad systemami alarmowymi chroniącymi serwerownie oraz zapewnienie sprawnego działania monitoringu wizyjnego.
  8. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie serwerów: Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019.
  9. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie stacji roboczych opartych o Microsoft Windows 10.
  10. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie systemów bazodanowych Microsoft SQL Server, PostgresSQL,
  11. Konfigurowanie i utrzymanie usług sieciowych SMB, FTP, http, https, POP3, IMAP, DNS, DHCP,
  12. Zarządzanie siecią LAN, konfigurowanie zarządzanych przełączników sieciowych warstwy 2 i 3, modyfikacja połączeń oraz wykrywanie i usuwanie awarii.
  13. Gospodarowanie sprzętem komputerowym Starostwa.
  14. Administracja programami księgowymi BESTIA, PŁATNIK.
  15. Administracja programami oraz usługami geodezyjnymi GEOBID.
  16. Administrowanie EPUAP-em Starostwa.
  17. Obsługa systemu informatycznego obsługującego Sesje Rady Powiatu (transmisje sesji, głosowanie elektroniczne, oprogramowanie dla Biura Rady oraz radnych)
  18. Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach Starostwa.
  19. Prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  20. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informatycznym i ochroną danych osobowych.
  21. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

   Wymagane dokumenty 
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV),
  2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem,
  3. Kwestionariusz osobowy – według załączonego wzoru,
  4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  5. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  6. kserokopie świadectw i dokumentów stwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  7. podpisane oświadczenia o posiadaniu umiejętności wymienionych w wymaganiach niezbędnych,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia. Oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  9. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku informatyk w Starostwie Powiatowym w Rykach,
  11. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem: Oświadczenie o wyrażeniu zgody Staroście Ryckiemu na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla celu realizacji procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Rykach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.);
  12. podpisana Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rykach  w celu rekrutacji i zatrudniania (klauzula informacyjna w załączniku),
  13. w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń, bądź tłumacza przysięgłego.

   Warunki pracy 
 5. Informacja o warunkach pracy: 
  1. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A,
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo),
  3. charakter pracy: praca biurowa  

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu maju 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Rykach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

  Miejsce składania dokumentów 
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rykach lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyk w Starostwie Powiatowym w Rykach” do dnia 18 czerwca 2021 r. 

  Uwagi 
 8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

  Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rykach spryki.bip.lubelskie.pl

  Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu z zakresu znajomości przepisów ww. ustaw.

  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru(za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru). Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie zostaną odesłane).
Autor: Powiat Rycki
Powrót