Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Rozpoczęcie robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim.

Rozpoczęły się prace budowlane przy zadaniu polegającym na modernizacji drogi powiatowej Nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim. Wykonawca – Strabag, Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, wykonuje obecnie wycinkę drzew i krzewów, oraz roboty teletechniczne.

 

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch ciągów drogowych w powiecie ryckim:

  • ­ nr 1408L Dąbia – Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o długości 2,871 km
  • ­ nr 1409L Dąbia – Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o długości 5,46 km.

W ramach zadania zostaną wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia oraz korekta geometryczna włączeń dróg lokalnych. Przewidziano również poszerzenia dróg: dla drogi Nr 1408L do 6,0 m, dla drogi Nr 1409L od 5,5 m do 6 m.

droga Nr 1408L:

Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej lub z mieszanki kruszywa niezwiązanego, a poza terenem zabudowanym z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Zaprojektowano odtworzenie lokalne istniejących rowów przydrożnych oraz budowę przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych.

W ramach zadania nastąpi również usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych NN i SN oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej Feromedia kolidującej z przebudową drogi powiatowej.

droga 1409L:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L od km 0+000 do km 5+460 na trasie Wylezin –Stara i Nowa Dąbia znajdującej się w granicach Powiatu Ryckiego. Budowa polegać będzie na przebudowie istniejącej już nawierzchni asfaltowej. Przy przebudowywanej drodze zaprojektowano wykonanie odcinków ciągu pieszego, zatoki autobusowe oraz zjazdów a także usunięcie kolizji energetycznych napowietrznej linii nN 0,4kV.

 

 

 

Warto przypomnieć: wartość zadania to oszałamiające 20.649.729,12 zł. W tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł, wkład własny: 5.649.729,12 zł, w tym Powiat Rycki 3.260.633,03 zł, Gmina Ryki 2.000.000 zł, Gmina Kłoczew 389.096,09 zł.

Autor: Powiat Rycki
Powrót