Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim

W dniu 29 maja 2023 r., Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra, wizytowali podczas wykonywania robót budowlanych przy zadaniach:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim.
droga Nr 1408L:

Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej lub z mieszanki kruszywa niezwiązanego, a poza terenem zabudowanym z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Zaprojektowano odtworzenie lokalne istniejących rowów przydrożnych oraz budowę przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych.

W ramach zadania nastąpi również usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych NN i SN oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej Feromedia kolidującej z przebudową drogi powiatowej.

droga 1409L:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L od km 0+000 do km 5+460 na trasie Wylezin –Stara i Nowa Dąbia znajdującej się w granicach Powiatu Ryckiego. Budowa polegać będzie na przebudowie istniejącej już na-wierzchni asfaltowej. Przy przebudowywanej drodze zaprojektowano wykonanie odcinków ciągu pieszego, zatoki autobusowe oraz zjazdów a także usunięcie kolizji energetycznych napowietrznej linii nN 0,4kV.

Wartość zadania to 20.649.729,12 zł. W tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł, wkład własny: 5.649.729,12 zł, w tym Powiat Rycki 3.260.633,03 zł, Gmina Ryki 2.000.000 zł, Gmina Kłoczew 389.096,09 zł.

„Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów.”


Inwestycja obejmuje: budowę mostu zintegrowanego z zastawką do regulacji poziomu wody na rowie dennym; przebudowę drogi powiatowej nr 1430 L na długości 173 m, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie niezbędnych umocnień hydrotechnicznych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100), co stanowi 70,30 % ostatecznej wartości Inwestycji.

Wkład własny na realizację zadania zostanie zabezpieczony przez Powiat Rycki (141.000,00 PLN) oraz Gminę Ryki (414.000,00 PLN), ogólna wartość zadania wyniesie 2.788.000,00 PLN.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót