Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Ogłoszenie drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ułęż nr 1368/6, stanowiącej własność Powiatu Ryckiego, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.), uchwały nr LXIV/334/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż.

ZARZĄD POWIATU RYCKIEGO

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości – niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ułęż nr 1368/6, stanowiącej  własność Powiatu Ryckiego, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż.

 

L.p.

Nr działki

Opis nieruchomości

Powierzchnia w ha.

Cena wywoławcza

(kwota netto)

a) Wysokość wadium

b) min. wysokość postąpienia

 

Nr KW

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

 

1.

1368/6

Działka o kształcie wieloboku zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej o kategorii powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo, położona w Sobieszynie, gmina Ułęż,  zlokalizowana w terenie o potencjale inwestycyjnym, obecnie mało zurbanizowanym, w otoczeniu terenów zadrzewionych, stawów hodowlanych, pól i łąk oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej. Działka znajduje się w zasięgu uzbrojenia w sieć energetyczną i telekomunikacyjną.

1,2781

800 000,00 zł

a) 80 000,00 zł

b) 8 000,00 zł

KW.LU1Y/00023781/6

Obszar oznaczony w m.p.z.p. symbolami „3U, PS” z podstawowym przeznaczeniem pod usługi  komercyjne i zaplecze techniczne o funkcjach nie kolidujących z funkcjami usługowymi i adaptowanymi.

 

 1. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości posiada Powiat Rycki.
 2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godzinie 12 °° w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru oraz ewentualne pełnomocnictwa.
 5. Do przetargu mogą przystąpić osoby które wpłacą wymagane wadium w wymaganej kwocie nie później niż do dnia 7 marca 2024 r. za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego.
 6. Wadium należy wpłacać na rachunek: Bank Spółdzielczy w Rykach nr 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002 z zaznaczeniem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1368/6, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż”. 
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu ale nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 8. Organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i czasie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu, dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Kwota za którą została nabyta nieruchomość należy uiścić jednorazowo, nie później niż jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego na konto Powiatu Ryckiego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego.
 10. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zgłosi postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych (wysokość minimalnego postąpienia podana w tabeli wykazu).
 12. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 13. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę nieruchomości.
 14. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.
 15. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto.
 16. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
 17. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 16 sierpnia 2023 r. 
 18. Osoby i podmioty zainteresowane kupnem, będą mogły dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu; osobą upoważnioną do kontaktów jest naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach mgr Aneta Ochal; tel. (81)8657472.
 19. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach – Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10a, pokój 213.
 20. Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.spryki.bip.lubelskie.pl i www.ryki.powiat.pl w zakładce aktualności. 
Autor: Ewa Urban
Powrót