Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Kwalifikacja wojskowa 2024

W dniach od 13 lutego do 5 marca 2024 roku w Rykach przeprowadzona zostanie kwalifikacja Wojskowa dla osób z terenu powiatu ryckiego (Miasto Dęblin, gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż).

Kwalifikacja wojskowa 2024
 

W dniach od 13 lutego do 5 marca 2024 roku  w Rykach przeprowadzona zostanie kwalifikacja Wojskowa dla osób z terenu powiatu ryckiego (Miasto Dęblin, gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż). 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej  i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Za kwalifikacje na terenie Powiatu Ryckiego odpowiada Starosta Rycki. 

Powiatowa Komisja Lekarska ma swoją siedzibę w Budynku Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach (Ryki, ul. Żytnia 5A). 

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.

 

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 
  • posiadaną dokumentację medyczną, 
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, 

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 roku - tak zwany rocznik podstawowy;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby;
  3. osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby -  uzyskały wcześniej kategorie B i których okres niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
  4. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach (medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych itp.). 
  5. ochotnicy – osoby które ukończyły 18 lat  i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie powinna zawiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz podać przyczyny niestawienia się. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

 

UWAGA!

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo   nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny.  

 

W stosunku do osób, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma konieczności osobistego stawiennictwa przed Komisją. W imieniu tej osoby wszelkich czynności w tym zakresie może dokonać osoba uprawniona (tj.: rodzic, przedstawiciel prawny) przedstawiając Komisji dowód osobisty niepełnosprawnego, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza, stwierdzające rodzaj schorzenia. Takie osoby przyjmowane będą poza kolejnością.

 

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Rykach – Monika Wasińska - 664 140 297

 

https://maps.app.goo.gl/tcCpQQuTasXNJzNq9

51.61981466896499, 21.935135006962135

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót