Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o CII Sesji Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na CII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.p
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach nt. realizacji zimowego utrzymania
  dróg i planów remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
  3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
   należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi
   Ryckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
   publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
   wskazania organów do tego uprawnionych,
  4. w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych,
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/461/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 listopada
   2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
   zarządzającym jest Powiat Rycki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
   warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań
   z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu
   transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż,
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań z
   zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu
   transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz T-Mobile Polska
   S.A. z siedzibą w Warszawie,
  11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji
   gruntów jako działka nr 250/1 o pow. 0,0400 ha, położonej w obrębie nr 0002 - Brusów, gmina
   Brusów, zajętej pod drogę powiatową nr 1426L.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołów:
  1. z XCIX Sesji Rady Powiatu.
  2. z C Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu,
  3. z CI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
Piotr Łysoń
/…/

Autor: Ewa Urban
Powrót