Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

OBWIESZCZENIE K.5411.22.2024 Starosty Ryckiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U, z 2023 r. poz. 1394),

STAROSTA RYCKI

zawiadamia poprzez publiczne obwieszczenie,

że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Do 10 czerwca 2024 r. możliwe jest uzupełnienie danych pojazdów w zakresie danych ubezpieczenia bądź danych badania technicznego.

W dniu 10 czerwca 2024 r. dla pojazdów wskazanych w załączniku do niniejszego obwieszczenia, dla których nie uzupełniono informacji o ubezpieczeniu/badaniu technicznym, z mocy ustawy, zostaną wygaszone decyzje o rejestracji pojazdów wymienionych w załączniku do obwieszczenia. 

Zgodnie z przepisami pojazd, którego rejestracja została wygaszona, może podlegać powtórnej rejestracji (po 10 czerwca 2024 r.) w przypadku spełnienia przez Właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu o ile jest wymagane. 

STAROSTA RYCKI
Dariusz Szczygielski

 

Załączniki

Autor: Piotr Osipa
Powrót