Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Dotacja celowa dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

W dniu 16 marca 2022 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w kwocie 42.880,00 zł na dofinansowanie zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakupu 28 kurtek ucznia, stanowiących doposażenie wyposażenia pakietu specjalistycznego OPW.

Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 10.720,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.

Od roku szkolnego 2020/2021, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Sobieszynie prowadzi oddział przygotowania wojskowego. W oddziale tym realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program w części teoretycznej realizowany jest przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową.  Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót