Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej  w Leopoldowie.
 5. Wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu z XLI  Sesji Rady Powiatu.
 7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach

Autor: Powiat Rycki
Powrót