Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY POWIATU W RYKACH

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Przedstawienie informacji o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z wykazem  potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  3. zmieniającej Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  4. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Rycki,
  5. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2030,
  6. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2021-2023,
  7. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 801.
 8.  Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z XLII  Sesji Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie sesji.
 

Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu w Rykach

Elżbieta Kuchnio

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót