Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.
 5. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2020 roku.
 6. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotyczącej stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2020 rok.
 7. Przedstawienie informacji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. w sprawie wsparcia finansowego zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach;
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego, będącej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, ozn. Nr 1/1 o pow. 3,0884 ha, położonej w Rykach przy ul. Swatowskiej, obręb 0001 Ryki;
  4. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach;
  5. w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach;
  6. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.  Leona Wyczółkowskiego w Rykach;
  7. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.  Leona Wyczółkowskiego w Rykach;
  8. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.  gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie;
  9. w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.  gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie;
  10. w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.  gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie;
  11. w sprawie likwidacji Technikum Architektury Krajobrazu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.  gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie;
  12. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie;
  13. w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie;
  14. w sprawie likwidacji Technikum Handlowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie;
  15. w sprawie likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie;
  16. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie;
  17. w sprawie likwidacji Technikum Architektury Krajobrazu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. 
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z XLIII  Sesji Rady Powiatu, XLIV i XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 11.  Zamknięcie sesji.
Autor: Powiat Rycki
Powrót