Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

ZAWIADOMIENIE O XLVIII SESJI RADY POWIATU W RYKACH

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z § 14 ustęp 1 Statutu Powiatu Ryckiego.
 5. Raport o stanie Powiatu Ryckiego za 2020 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ryckiego za 2020 r.,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2020 r.,
  3. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rykach wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 r., 
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2020 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2020 r., 
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 roku,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.,
  3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ryckiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
  5. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/86/08 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: Regulaminu Funduszu Zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  6. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 – 2022.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołów z XLVI Sesji Rady Powiatu oraz XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji. 
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót