Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

ZAWIADOMIENIE O LIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. /czwartek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2021 r.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ryckiego za rok szkolny 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłoczew na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Kłoczew,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowodwór na dofinansowanie zadań
   z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowodwór,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ułęż na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ułęż,
  4. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z LII  Sesji Rady Powiatu oraz LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 9. Zamknięcie sesji.
Autor: Powiat Rycki
Powrót