Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

ZAWIADOMIENIE O LVI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00. Zgodnie z art.15zzx ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.). Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 4. Przedstawienie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do sezonu zimowego. 
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. zmieniającą Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  2. w sprawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych,
  3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Ryckiego,
  4. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
  5. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 roku,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1067 o pow. 0,0566 ha i nr 1068 o pow. 0,0501 ha, położonych w obrębie nr 0002 – Brzeźce, gmina Stężyca, zajętych pod drogę powiatową nr 1402L.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z LIV  Sesji Rady Powiatu oraz LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 8. Zamknięcie sesji.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót