Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

LXVIII Sesja Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) zwołuję LXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  3. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rykach wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2021 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2021 r.,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu
   z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
  2. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/183/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu ryckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej Ryki z siedzibą w Rykach,
  4. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Ułęż własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1370/2, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż, na cel publiczny.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXVI Sesji Rady Powiatu
  2. z LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca
           Rady Powiatu w Rykach
 
     Elżbieta Kuchnio

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót