Zawiadomienia o sesji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sesje Rady Powiatu Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o LXXXIII Sesji Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) zwołuję LXXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 31 stycznia 2023 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego — Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany  porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.  
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dęblin w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego,
  2. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. na zakup leków, środków odkażających i opatrunkowych,
  3. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
  4. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Ryckim na lata 2023-2027,
  5. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Powiatu Ryckiego oraz szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  6. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2022 r.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2022 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2022 r.,
  3. z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach za 2022 r.
 7. Przyjęcie planów pracy na rok 2023:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołów:
  1. z LXXX Sesji Rady Powiatu
  2. z LXXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, 
 10. 10. Zamknięcie sesji. 

 

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót