Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia
RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Pytania do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach Oznaczenie sprawy:RZSW-240/1/20

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 13.
Dot. SIWZ pkt 2.4 Chciałbym zapytać co Zamawiający rozumie po przez zapis czas reakcji serwisu do 48 godzin.
Odpowiedź 13: Przez czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie czas od momentu zgłoszenia awarii do oceny przyczyn awarii i sposobu jej usunięcia.

Pytanie 14.
Dot. Umowy §3pkt.8 Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie braków w zamówieniu zamiast dostarczenia nowej maszyny?
Odpowiedź 14: Nie , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15.
Dot. Umowy §5pkt.2Czy zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe w okresie gwarancji były wykonywane na koszt wykonawcy?
Odpowiedź 15: Zgodnie z zapisami § 5 pkt.4 umowy Wykonawca na własny koszt przeprowadzi tylko pierwszy przegląd gwarancyjny. Pozostałe przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt zamawiającego.

Pytanie 16.
Dot. Umowy §5 pkt.8 Co zamawiający rozumie po przez wady zmniejszające wartość estetyczną maszyny?.
Odpowiedź 16: Przez wady zmniejszające wartość estetyczną maszyny, Zamawiający rozumie wady ukryte lub takie które w sposób znaczący mogą wpłynąć na spadek wartości maszyny.

Pytanie 17.
Dot. Umowy §5 pkt.9 Co zamawiający ma na myśli 7 dni roboczych?
Odpowiedź 17: Zapisy zawarte w §5 pkt.9 przez 7 dni Zamawiający rozumie kolejne dni kalendarzowe ( jeżeli termin ten mija w dzień wolny Wykonawca ma obowiązek naprawy niezwłocznie następnego dnia roboczego)

Pytanie 18.
Dot. Umowy §7 Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie sumy kar umownych do 20%
Odpowiedź 18: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy, zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 19.
Dot. Umowy §7 pkt. 3.2 Czy niniejszy podpunkt dotyczy również opóźnienia w naprawie maszyny ? jeśli tak to w jaki sposób byłaby naliczana kara?
Odpowiedź 19: Zapisy zawarte w §7 pkt. 3 projektu umowy dotyczą kar umownych na realizację dostawy.

Pytanie 20. Dot. Umowy §8 pkt. 4.1 Czy zamawiający przewiduje ilość dni opóźnienia po której odstąpi od umowy?
Odpowiedź 20: Zgodnie z zapisami zawartymi w §8 pkt. 5 umowy „Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.”

Autor: Powiat Rycki
Powrót