Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Pytania do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach Oznaczenie sprawy:RZSW-240/1/20

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 13.
Dot. SIWZ pkt 2.4 Chciałbym zapytać co Zamawiający rozumie po przez zapis czas reakcji serwisu do 48 godzin.
Odpowiedź 13: Przez czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie czas od momentu zgłoszenia awarii do oceny przyczyn awarii i sposobu jej usunięcia.

Pytanie 14.
Dot. Umowy §3pkt.8 Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie braków w zamówieniu zamiast dostarczenia nowej maszyny?
Odpowiedź 14: Nie , zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15.
Dot. Umowy §5pkt.2Czy zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe w okresie gwarancji były wykonywane na koszt wykonawcy?
Odpowiedź 15: Zgodnie z zapisami § 5 pkt.4 umowy Wykonawca na własny koszt przeprowadzi tylko pierwszy przegląd gwarancyjny. Pozostałe przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt zamawiającego.

Pytanie 16.
Dot. Umowy §5 pkt.8 Co zamawiający rozumie po przez wady zmniejszające wartość estetyczną maszyny?.
Odpowiedź 16: Przez wady zmniejszające wartość estetyczną maszyny, Zamawiający rozumie wady ukryte lub takie które w sposób znaczący mogą wpłynąć na spadek wartości maszyny.

Pytanie 17.
Dot. Umowy §5 pkt.9 Co zamawiający ma na myśli 7 dni roboczych?
Odpowiedź 17: Zapisy zawarte w §5 pkt.9 przez 7 dni Zamawiający rozumie kolejne dni kalendarzowe ( jeżeli termin ten mija w dzień wolny Wykonawca ma obowiązek naprawy niezwłocznie następnego dnia roboczego)

Pytanie 18.
Dot. Umowy §7 Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie sumy kar umownych do 20%
Odpowiedź 18: Nie , zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy, zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 19.
Dot. Umowy §7 pkt. 3.2 Czy niniejszy podpunkt dotyczy również opóźnienia w naprawie maszyny ? jeśli tak to w jaki sposób byłaby naliczana kara?
Odpowiedź 19: Zapisy zawarte w §7 pkt. 3 projektu umowy dotyczą kar umownych na realizację dostawy.

Pytanie 20. Dot. Umowy §8 pkt. 4.1 Czy zamawiający przewiduje ilość dni opóźnienia po której odstąpi od umowy?
Odpowiedź 20: Zgodnie z zapisami zawartymi w §8 pkt. 5 umowy „Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.”

Autor: Powiat Rycki
Powrót