Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Informacja o możliwości wskazania osoby do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatneg

Zarząd Powiatu w Rykach w dniu 27 października 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
Prosimy uprawnione organizacje pozarządowe lub podmioty do wskazania osoby do komisji konkursowej w terminie do 10 listopada br. do godz.12.00.
 
Zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach ul. Leona Wyczółkowskiego 10a w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „Zgłoszenie osoby do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. W przypadku złożenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Rykach, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót