Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowa 48 - Ułęż w km od 0+014 do km 1+589 tj 1575mb

Bardzo dobra współpraca z samorządami gminnymi przynosi wymierne efekty. W tym roku Powiat Rycki przebuduje odcinki dróg powiatowych położone na każdej z gmin leżących na terenie powiatu ryckiego. Obecnie trwają roboty na odcinku drogi powiatowej prowadzącej od drogi krajowej nr 48 do Ułęża.

Zakres robót obejmuje: poszerzenia jezdni do 6m, wykonanie koryta gł. 45cm i podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, gr. 20 cm po zagęszczeniu oraz podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. 4cm po zagęszczeniu. Przebudowa nawierzchnia jezdni poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną w ilości śr. 75 kg/ m2,wykonanie warstwy wiążącej gr. 4c, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm. Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm po zagęszczeniu, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym. Oznakowanie poziome. Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (linie segregacyjne kolor biały, wibro pasy kolor czerwony).

W dniu 5 października br Wykonawca robót firma PRD Zwoleń wykonywała drugą warstwę nawierzchni – warstwę wiążącą . Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki i Pani Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż oraz Pan Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wizytowali teren budowy. „Cieszymy się że dzięki dobrej współpracy z Gminą Ułęż uda się  przebudować tą drogę w technologii trzech warstw co zapewni jej dobry stan  na długie lata. Zmieniliśmy podejście do przebudowy dróg, zrezygnowaliśmy z technologii, która zakładała tylko warstwę wyrównawczą i ścieralną. Uważam, że nie było to wystarczające i niestety po krótkim czasie tak wykonane drogi trzeba było łatać” - poinformował Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót