Aktualności Gospodarka

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności gospodarcze Drukuj Zapisz

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L – ul. Klonowej w Kłoczewie

W dniu 20 grudnia 2021 r., Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego – Pan Piotr Łysoń, Wójt Gminy Kłoczew – Pan Zenon Stefanowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Pan Wojciech Rybicki przy obecności przedstawicieli Wykonawcy odebrali komisyjnie roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L – ul. Klonowej w Kłoczewie”.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów zobowiązało się wykonać zamówienie w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 15 grudnia 2021 roku. Wykonawca zgłosił roboty do odbioru z dniem 13 grudnia 2021 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto wynosi: 762 725,47 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 47/100).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • wzmocnienie krawędzi jezdni:
    • str. lewa - 2+807,4 - 3+806,3,
    • str. prawa - 2+807,4 - 3+560,42
  • remont jezdni warstwami bitumicznymi na odcinku 2+807,4 - 3+806,3 (odcinek objęty modernizacją wraz z odcinkami włączenia w stan istniejący - sytuacyjnie i wysokościowo),
  • remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej - str. lewa 3+560,41 - 3+793,6,
  • umocnienie poboczy kruszywem,
  • odtworzenie oznakowania poziomego

Realizacja powyższej inwestycji z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi powiatowej - ul. Klonowej w Kłoczewie. 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót