Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Megaprojekt - "Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk"

„Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” – Megaprojekt, czyli współpraca z innymi powiatami na terenie województwa lubelskiego

17 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w ramach którego zostanie wybudowanych i zmodernizowanych na terenie woj. lubelskiego prawie 340 km dróg gminnych i powiatowych oraz ok. 30 km infrastruktury rowerowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.

 

Wartość ogółem – 9.849.641,66 zł

Wkład Powiatu – 2.141.801,62 zł

Wkład Gminy Ryki – 1.824.905,52 zł

Wkład Miasta Dęblin – 1.856.757,83 zł

Dofinansowanie UE – 4.026.176,69 zł

 

W ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” na terenie Gminy Ryki zaplanowano, między innymi, na odcinku ul. Słowackiego (droga powiatowa Nr 1438L) na długości około 1,51 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej długości około 1,51 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

 

Zaplanowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wyniesione przejścia dla pieszych (liniowe progi zwalniające płytowe U-16c) przy skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Granicznej – 2 szt.
 • azyl w ul. Słowackiego wbudowany na stałe przy Tesco w Rykach
 • azyle prefabrykowane w ul. Słowackiego (3 szt.)
  • przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  • przy budynku Poczty Polskiej
  • przy budynku szpitala
 • balustrada U-11a przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach – 20 m (traktowane jako 1 szt.)
 • balustrada U-11a przy kolektorze burzowym – 22 m (traktowane jako 1 szt.)
 • balustrada U-11a przy Liceum Ogólnokształcących w Rykach – 28 m (traktowane jako 2 szt.)

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przewiduje się przebudowę ronda znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Słowackiego) i drogi powiatowej Nr 1446L (ul. Żytniej).

W ramach zadania w ul. Słowackiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach przewidziano również przebudowę zatok postojowych.

 

Na terenie Miasta Dęblin zaplanowano natomiast, między innymi, na odcinku ul. Stawskiej, ul. 1-go Maja i ul. Tysiąclecia (droga powiatowa Nr 1438L) na długości około 2,34 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1438L długości około 1,37 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

 

Zaplanowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wyniesione skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i ul. Lipowej;
 • wyniesione przejście dla pieszych (liniowy próg zwalniający płytowy U-16c) przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie;

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przewidziano przebudowę ronda znajdującego się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Stawskiej) i drogi powiatowej Nr 1440L (ul. Jagiellońskiej).

W ul. Tysiąclecia, przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie przewidziano budowę dwóch zatok postojowych oraz parkingu.

 

Loga i logotypy

 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Powiatem Ryckim a firmą: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 84a, na wykonanie robót drogowych w ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”. Pierwsza z umów na odcinek na terenie gminy Ryki opiewa na kwotę 4.780.176,58 zł, zaś druga na terenie miasta Dęblin na kwotę 4.854.448,65 zł. 16 sierpnia 2018 r. protokolarnie przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca obu odcinków został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

Jak podkreśla Starosta Rycki Stanisław Jagiełło, realizacja projektu jest bardzo ważna dla mieszkańców obu miast: „Ulica Słowackiego zaraz po krajowej „siedemnastce” stanowi główną arterię komunikacyjną miasta. To tutaj zlokalizowane są siedziby wielu punktów oświatowych i usługowych, takich jak: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szpital Powiatowy, Urząd Pocztowy i wiele innych miejsc, odwiedzanych przez mieszkańców naszego powiatu. Jako Starosta od dawna dostrzegam konieczność remontu tego odcinka - w 2013 r. składaliśmy wniosek na tak zwaną „schetynówkę”, jednak wówczas nie otrzymaliśmy dofinansowania, ze względu na to, że droga nie leży na obszarach wiejskich. Jeśli chodzi o wybór ul. Tysiąclecia - zależy mi przede wszystkim na poprawie poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i kierujących pojazdami. Przy tym odcinku drogi mieszczą się dwie szkoły, w związku z czym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży codziennie przemieszczających się tą trasą będzie znacznie większe”.

Ponadto 10 sierpnia 2018 r., podpisano również dwie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą: „Aut-Serwis” Jacek Gilewicz z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 135. Odcinek na terenie gminy Ryki został zakontraktowany na kwotę 48.000,00 zł zaś odcinek w Mieście Dęblin na kwotę: 58.000,00 zł.

Po przekazaniu placu budowy, lada dzień nastąpią pierwsze prace budowlano-drogowe, a z tym pierwsze utrudnienia w ruchu, dlatego Starosta Rycki Stanisław Jagiełło prosi o wyrozumiałość: "Przez czas prowadzenia prac, trzeba przygotować się na znaczne utrudnienia. W Rykach odczuwamy już skutki przebudowy drogi szybkiego ruchu S17, a w Dęblinie - modernizacji trakcji kolejowej. Każda przebudowa wymaga cierpliwości ze strony mieszkańców. Dlatego już dziś proszę o wyrozumiałość. Nasze starania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia nas wszystkich. Kiedy pojawi się zatem szereg utrudnień pamiętajmy - Budujemy dla Was. Będzie „szybciej, bezpieczniej z Dęblina do Ryk".

 Dofinansowanie

 
 
W dniu 17 maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 75% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.
 
Dnia 29 maja 2019 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L - ul. Słowackiego, od km 0+024 do km 1+535, wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.19.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w ramach projektu „wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.
 
 
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.631.336,67 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 75,97 % założonej kwoty określonej w umowie.
 
 
W odbiorze uczestniczyli: Grażyna Jeżewska – członek Zarządu Powiatu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Krzysztof Pomarkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marian Jóźwiak – kierownik budowy.
 
Loga i logotypy
Loga i logotypy
 
 
 
W dniu 17 maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 75% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.
 
Dnia 28 maja 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.
 
 
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.640.836,49 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 75,00 % założonej kwoty określonej w umowie.
 
 
W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Teresa Rayska – członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Waldemar Jakubik – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego , Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marian Jóźwiak – kierownik budowy, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu PRD ZWOLEŃ, Andrzej Kasperek oraz Zdzisław Witesik – Inspektorzy Branżowi Nadzoru Inwestorskiego.
 


Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - Dęblin 90%

W dniu 16 lipca 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 90% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.

Dnia 1 sierpnia 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.369.003,79 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 93,88 % założonej kwoty określonej w umowie. Do wykonania zostały prace związane z urządzeniem zieleni. Starosta Rycki obejrzał inną ważną inwestycję w Dęblinie – Termomodernizację budynków ZSZ Nr 1 w Dęblinie.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Waldemar Jakubik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Andrzej Kasperek oraz Zdzisław Witesik – Inspektorzy Branżowi Nadzoru Inwestorskiego, Waldemar Strigl – Przedstawiciel Miasta Dęblin.


Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - 90% Ryki

W dniu 16 lipca 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 90% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.

Dnia 1 sierpnia 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  - ul. Słowackiego, od km 0+024 do km 1+535, wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.19.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.439.925,91 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 92,88 % założonej kwoty określonej w umowie. Do wykonania zostały prace związane z urządzeniem zieleni.   

W odbiorze uczestniczyli: Pan Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Grażyna Jeżewska – Członek Zarządu Powiatu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Marek Jóźwik – Z-ca Burmistrza Ryk oraz Andrzej Waszczuk i Tomasz Kujda – przedstawiciele PGKiM Sp. z o.o. w Rykach.

 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” na terenie Gminy Ryki.
 
W dniu 29 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 100 % wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.
Dnia 17 grudnia 2019 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  - ul. Słowackiego, od km 0+024 do km 1+535, wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.19.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.
    
Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.780.176,58 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 100,00 % założonej kwoty określonej w umowie.
    
W odbiorze uczestniczyli: Pan Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Adrian Bieńczak – przedstawiciel Urzędu Miasta w Rykach oraz  Tomasz Kujda – przedstawiciel PGKiM Sp. z o.o. w Rykach.
 
Loga i logotypy
 
 
 
Odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie.
 
W dniu 29 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 100 % wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 ww. umowy.
 
Dnia 17 grudnia 2019 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umową nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.
 
Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.854.448,65 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 100,00 % założonej kwoty określonej w umowie.
 
 
W odbiorze uczestniczyli: Pan Wicestarosta Rycki – Dariusz Cenkiel, Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Waldemar Jakubik – Radny Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
 
Loga i logotypy
Autor: Powiat Rycki
Powrót