Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim

W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Ryckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Okres realizacji projektu: od 2016-05-30 do 2019-11-30

Beneficjent: Powiat Rycki

Wartość Projektu: 3 599 771,13 zł

Dofinansowanie UE: 2 972 352,67 zł

Wkład własny: 627 418,46 zł

 

Cel główny projektu to dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie ryckim. Cel pomocniczy - poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie ryckim.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do zwiększenia zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo zawodowe na obszarze powiatu. Osiągniecie celów, pozwoli na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej powiatu ryckiego.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: modernizacja pracowni/warsztatów w ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie (m.in. roboty posadzkarskie, stolarka budowlana, roboty elektryczne, roboty tynkarskie i malarskie, modernizacja sanitariatów, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie pomieszczeń do indywidualnej pracy z uczniem, wentylacja i klimatyzacja); w ramach prac zewnętrznych: remont podjazdu dla niepełnosprawnych w ZSZ nr 1 w Rykach i modernizacja wejścia do budynku w ZSZ nr 2 w Rykach; zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów zgodnego z rekomendacjami KOWEZiU dla ZSZ nr 1 w Rykach, ZSZ nr 2 w Rykach, ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie.

 

Projekt wspiera 8 szkół i 18 zawodów. W ramach projektu wsparte zostaną produkty: 870 użytkowników (uczniów, którzy będą korzystać ze zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury), 9 obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego w tym 49 pracowni i warsztatów, 4 obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz 237 sztuk wyposażenia, w większości nowoczesnego, dostosowanego do potrzeb lokalnych pracodawców.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele. Pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu ryckiego i mieszkańcy.

Szkoły objęte projektem:

 

 I. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

 

Technikum Mechaniczne

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

II. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykacc

 

Technikum Budowlane

 • technik budownictwa (betoniarz-zbrojarz; murarz-tynkarz; monter konstrukcji budowlanych)
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik drogownictwa
 • technik gazownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • dekarz

 

III. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

 

Technikum Mechaniczne

 • technik mechanik (ślusarz)
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik mechanik lotniczy

 

Technikum informatyczne

 • technik informatyk

IV. Zespół Szkół Zawodowych nr 12 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

 

Technikum Ekonomiczne

 • technik ekonomista

 

Technikum Gastronomiczne

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Hotelarskie

 • technik hotelarstwa

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach

 

Unijne

 

 

 

Tablice informacyjne/pamiątkowe projektu

Zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji i informacji o projekcie „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w Powiecie Ryckim” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, na budynkach Starostwa Powiatowego w Rykach oraz na terenie szkół biorących udział w projekcie: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zostały zamontowane tablice informacyjne/pamiątkowe, informujące o realizacji projektu.

 

 

Informacja o ogłoszonych postępowaniach w ramach realizacji projektu

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020,w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawców na realizację następujących zadań:

Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym ZSZ nr 1 Dęblin oraz remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57359

Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum ZSZ nr 1 Ryki oraz warsztatów szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu w ZSZ i Technikum Budowlanym ZSZ nr 2 Ryki: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57358

Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń szkolnych w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56801

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych ZSZ nr 2 w Dęblinie: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56398

 

Logotypy Unijne

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie”
 
11 czerwca 2018 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą STB Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020.        
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 230.000 zł brutto, okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 60 miesięcy.

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” trwają prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 230.000 zł brutto, okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały 60 miesięcy. Zadanie realizuje firma STB Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. 

 

Stan realizacji projektu
 
W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” wyłoniono wykonawców, w ramach postępowań przetargowych, na realizację następujących zadań:
 • Zakup przyczepy 2-osiowej dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach. Przyczepa 2-osiowa jest rekomendowanym wyposażeniem placu manewrowego do nauki jazdy dla zawodu Technik Mechanik Rolnictwa (w ramach realizacji programowej szkoła  przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą). Przyczepę 2-osiową dostarczy firma GOMAR Marcin Włodarczyk z siedzibą w Rykach, za kwotę 31.980,00 zł brutto. Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 • Zakup  samochodów osobowych: 3 szt. jako pomoce dydaktyczne, 1 szt. na naukę jazdy dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach. Samochody będące pomocami dydaktycznymi są rekomendowanym wyposażeniem warsztatów szkolnych dla zawodów Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Samochód do nauki jazdy jest rekomendowanym wyposażeniem placu manewrowego do nauki jazdy pojazdami kat. B dla zawodów Technik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa. Samochody marki TOYOTA YARIS dostarczy firma SACAR Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli, za kwotę 182.693,00 zł brutto.
Po raz trzeci ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na dostawie ciągników rolniczych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach: 2 szt. jako pomoce dydaktyczne, 1 szt. do nauki jazdy. Szczegółowe informacje: https://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=60222
Ciągniki są rekomendowanym wyposażeniem warsztatów szkolnych oraz placu manewrowego do nauki jazdy dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa. Ostateczny termin składania ofert upływa 20 września 2018 r.
 
Obecnie trwają prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu wentylacji i klimatyzacji. Zadanie realizuje firma STB Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, za kwotę 230.000 zł brutto.
 
Ponadto rozpoczęła się procedura rozeznania rynku usług budowlanych w ramach postępowania z wolnej ręki pn. „Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym ZSZ nr 1 Dęblin oraz remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin”. Zakres robót w ramach realizacji zadania obejmuje m.in.:
 1. przy pomieszczeniach w Technikum Mechanicznym ZSZ nr 1 w Dęblinie:
 • - stolarka budowlana,
 • - ścianki działowe - podział pomieszczenia,
 • - roboty elektryczne z uwzględnieniem oświetlenia ledowego
 1. przy pomieszczeniach w ZSZ nr 2 w Dęblinie:
 • prace remontowe pomieszczeń warsztatów szkolnych, w tym:
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty izolacyjne,
 • roboty posadzkarskie,
 • roboty malarskie,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • roboty okładzinowe.
 • budowę instalacji komputerowej (sieć logiczna) z podłączeniem do serwera zewnętrznego poza salą oraz budowę wydzielonej instalacji elektrycznej w celu podłączenia sieciowego 16 zestawów komputerowych w jednej sali dydaktycznej.

 

 

Powiat rycki zakupił cztery samochody osobowe dla ZSZ nr 1 w Rykach

1 października br. odbyło się przekazanie czterech samochodów osobowych marki TOYOTA YARIS dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach, zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Samochody marki TOYOTA YARIS dostarczyła firma SACAR Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli, wyłoniona w ramach postępowania przetargowego, za łączną kwotę 182.693,00 zł brutto.

3 samochody będą służyły jako pomoce dydaktyczne, 1 będzie wykorzystywany na potrzeby nauki jazdy w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach.

Samochody będące pomocami dydaktycznymi są rekomendowanym wyposażeniem warsztatów szkolnych dla zawodów Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki. Samochód do nauki jazdy jest rekomendowanym wyposażeniem placu manewrowego do nauki jazdy pojazdami kat. B dla zawodów Technik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa.

 
 
Zakup przyczepy 2-osiowej dla ZSZ nr 1 w Rykach
 
W ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” wyłoniono wykonawców, w ramach postępowań przetargowych, na realizację zadania pn. zakup przyczepy 2-osiowej dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach.
 
Przyczepa 2-osiowa jest rekomendowanym wyposażeniem placu manewrowego do nauki jazdy dla zawodu Technik Mechanik Rolnictwa (w ramach realizacji programowej szkoła  przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą). Przyczepę 2-osiową dostarczy firma GOMAR Marcin Włodarczyk z siedzibą w Rykach, za kwotę 31.980,00 zł brutto. Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 
 
Prace remontowe w budynku warsztatów szkolnych ZSZ nr 2 w Dęblinie
 
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin” w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”. Zakres prac budynku warsztatów szkolnych obejmuje:
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty izolacyjne,
 • roboty posadzkarskie,
 • roboty malarskie,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • roboty okładzinowe.
Prace wykonuje firma „Adrian Głodek Usługi Ogólnobudowlane” z siedzibą w Rykach.
 
 
Odbiór końcowy zadania pn.  "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych ZSZ nr 2 w Dęblinie"

30 listopada 2018 r. odbył się odbiór końcowy realizacji zadania pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie”, realizowanego w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020.    

Inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń. Wykonawcą prac była firma STB Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, która zrealizowała zadanie za kwotę 230.000 zł.

 

 

ZSZ nr 2 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Rykach mają nowe laboratoria językowe

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach mogą już korzystać z nowoczesnych systemów do nauki języków obcych, zakupionych w ramach realizacji projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”. Zadanie obejmowało  dostawę sprzętu i oprogramowania, montaż sprzętu w pracowniach, instalacja oprogramowania oraz uruchomienie systemów.

W ZSZ nr 2 w Dęblinie zainstalowano jeden system składający się z 24 stanowisk dla uczniów i 1 stanowiska dla nauczyciela. Natomiast ZSZ nr 2 w Rykach został wyposażony w dwa systemy do nauki języków: jeden system składający się z 16 stanowisk dla uczniów i 1 stanowiska dla nauczyciela oraz drugi system obejmujący 24 stanowiska dla uczniów i 1 stanowisko dla nauczyciela. Zadanie zrealizowała firma MENTOR z siedzibą w Szczecinie (wyłoniona w drodze postępowanie przetargowego) za łączną kwotę 55.000 zł.

9 stycznia 2019 r.  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni wyposażonej w nowoczesny system do nauki języków obcych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan  Dariusz Cenkiel Wicestarosta Rycki, Pani Małgorzata Grzechnik  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Rykach oraz Pani Mariola Sulima Dyrektor ZSZ nr 2 w Dęblinie.

Laboratorium językowe to przede wszystkim odejście od tradycyjnego nauczania i wdrożenie nowoczesnych metod pracy podczas lekcji języka obcego. Podczas spotkania Wicestarosta Dariusz  Cenkiel zwrócił się do młodzieży, wyrażając nadzieję, że korzystanie z tej pracowni podniesie efektywność kształcenia.  Goście uczestniczyli w części lekcji przeprowadzonej przez Panią Iwonę Czerwińską w klasie II Technikum Hotelarskiego. Uczniowie, słuchając dialogu (dotyczącego rezerwacji hotelowej), układali w kolejności zasłyszane w nagraniu zwroty, a następnie ćwiczyli powyższy dialog w parach. Nauczyciel przełączał podsłuch na poszczególne pary, aby móc  nie tylko sprawdzić poprawność wykonanego zadania, ale przede wszystkim korygować wymowę. System umożliwia swobodny i głośny trening wymowy wszystkim uczniom jednocześnie.

 

 

 

 

Nowe ciągniki do praktycznej nauki zawodu dla ZSZ nr 1 w Rykach

24 stycznia 2019 r. do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach zostały dostarczone trzy ciągniki, zakupione przez powiat rycki w ramach realizacji projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ciągniki dostarczyła firma Master Płodawscy i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Białej Podlasce, wyłoniona w ramach postępowania przetargowego, za kwotę 265 803,00 zł brutto. Ciągniki marki SOLIS posłużą jako pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu. Jeden z nich został przystosowany do nauki jazdy.

 Ciągniki są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018 r., z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2100 cm3.

 

 

Remonty pomieszczeń pracowni praktycznych w ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym ZSZ nr 1 Dęblin oraz remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin” w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W połowie stycznia br. rozpoczęły się prace na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, które obejmują: stolarkę budowlaną, postawienie ścianek działowych w celu podziału pomieszczeń oraz roboty elektryczne.

Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie dobiega końca remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych. Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe posadzkarskie i malarskie, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty okładzinowe.

Zadanie realizuje firma „Adrian Głodek Usługi Ogólnobudowlane” z siedzibą w Rykach, za łączną kwotę 500 000, 00 zł brutto.

 

 
Remonty pomieszczeń pracowni praktycznych w ZSZ nr 1 w Dęblinie i ZSZ nr 2 w Dęblinie
 
Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum Mechanicznym ZSZ nr 1 Dęblin oraz remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych ZSZ nr 2 Dęblin” w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie zrealizowane prace obejmowały: stolarkę budowlaną, postawienie ścianek działowych w celu podziału pomieszczeń oraz roboty elektryczne.  
Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie remont pomieszczeń na warsztatach szkolnych obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, posadzkarskie i malarskie, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty okładzinowe.
Zadanie zrealizowała firma „Adrian Głodek Usługi Ogólnobudowlane” z siedzibą w Rykach, za łączną kwotę 500 000,00 zł brutto.
 
 
Zakup nowego sprzętu komputerowego dla szkół
 
1 lipca 2019 r. odbyło się przekazanie do szkół, biorących udział w projekcie, sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim".
 
Zadanie zrealizowała firma ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek z siedzibą w Puławach, za łączną kwotę 542.402,27 zł brutto.
 
W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt:
 
Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach:
 • komputer przenośny z oprogramowaniem – 14 kpl.
 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 15 kpl.
 • projektor multimedialny – 2 szt.
 
Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach:
 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 40 kpl.
 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 3 szt.
Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie:
 • komputer przenośny z oprogramowaniem – 1 kpl.
 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 21 kpl.
 • komputer stacjonarny – serwer – z oprogramowaniem – 12 kpl.
 • serwer z oprogramowaniem – 1 kpl.
 • analizator sieciowy z funkcją testera okablowania sieciowego – 1 szt.
 • programowalny przełącznik – 1 szt.
 • tester okablowania sieciowego – 5 szt.
 • projektor multimedialny – 1 szt.
 
Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie:
 • komputer przenośny z oprogramowaniem – 16 kpl.
 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 16 kpl.
 • komputer stacjonarny – serwer – z oprogramowaniem – 1 kpl.
 
Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020
 
 
 
Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum ZSZ nr 1 Ryki oraz warsztatów szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Budowlanym ZSZ nr 2 Ryki
 
30 września 2019 r. odbył się odbiór końcowy prac realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w Technikum ZSZ nr 1 Ryki oraz warsztatów szkolnych na pracownie praktycznej nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Budowlanym ZSZ nr 2 Ryki”.
 
Zakres robót obejmował:
 1. przy pracowni w Technikum ZSZ nr 1 w Rykach: roboty posadzkarskie, stolarkę budowlaną, roboty elektryczne z uwzględnieniem oświetlenia ledowego oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych;
 2. przy pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Budowlanym ZSZ nr 2 w Rykach: remont pomieszczeń warsztatów szkolnych (w tym: roboty tynkarskie i malarskie, roboty posadzkarskie, stolarka budowlana, roboty elektryczne z uwzględnieniem oświetlenia ledowego, dostosowanie pomieszczeń do indywidualnej pracy ucznia, łazienka i WC, wejście do obiektu), remont posadzki w pracowni ciesielsko – stolarskiej (w tym: roboty posadzkarskie i roboty elektryczne).
Zadanie zrealizowała firma JBM Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Borysowie za łączną kwotę 140.605,06 zł.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 

Zakup sprzętu dla ZSZ nr 1 w Rykach

 

27 sierpnia 2019 r. odbyło się przekazanie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach sprzętu - centrum obróbczego (pomoc dydaktyczna) zakupionego w ramach realizacji projektu "Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim".

 

Zadanie zrealizowała firmaMETAL-TRADE.PL z siedzibą w Jankowie Gdańskim, za łączną kwotę 105.472,50 zł brutto.

Zakup nowego sprzętu (pomocy dydaktycznych) dla ZSZ nr 1 w Dęblinie oraz ZSZ nr 2 w Rykach

 

27 listopada 2019 r. odbyło się przekazanie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie oraz do Zespołu Szkół Zawodowych nr2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach sprzętu (pomocy dydaktycznych) zakupionego w ramach zadania pn. Dostawa sprzętu dla ZSZ nr 1 w Dęblinie oraz ZSZ nr 2 w Rykach w ramach projektu "Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim".

 

Zadanie zrealizowała firma IMD Dostawy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za łączną kwotę 1.119.300,00 zł brutto.

 

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt:

 

Dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:

 

Lp.

(Sprzęt/ elementy wyposażenia)

Opis

Ilość

1.

OBRABIARKA DO METALU (TOKARKI UNIWERSALNE Z ODCZYTEM CYFROWYM Z WYPOSAŻENIEM)

CORMAK 560x1500 + akcesoria

2

2.

OBRABIARKA DO METALU (FREZARKA UNIWERSALNA Z ODCZYTEM CYFROWYM Z WYPOSAŻENIEM)

Comak UWF 130 SERVO + akcesoria

1

3.

PIŁA DO CIĘCIA METALI

STILER BS 150+ akcesoria

1

4.

WIERTARKA KADŁUBOWA STOŁOWA

Proma E-2020F/400 + Sthor 22130 + akcesoria

1

5.

STANOWISKO DO SPAWANIA I CIECIA GAZOWEGO

KLIMAWENT ERGO-STW-R + ERGO LUX-L/2-R + akcesoria + okulary ochronne

2

6.

STANOWISKO DO SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ

KLIMAWENT ERGO-STW-F + ERGO LUX-L/2-R + akcesoria + ekrany + przyłbice spawalnicze + rękawice ochronne

2

7.

STANOWISKO DO SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ

KLIMAWENT RAK-2000R + RAK-2000 + ERGO LUX-L/2-R x 2 + akcesoria ekrany + przyłbice spawalnicze + rękawice ochronne

1

8.

ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO

Acetylen

Tlen

Propan

2

9.

SPAWARKA METODĄ TIG/MMA

ESAB CADDY TIG 2200iw AC/DC TA34 + akcesoria

2

10.

URZĄDZENIE DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG

Kemppi Kempact 253R + akcesoria

2

11.

TEODOLIT

GEO-Fenel FET500 + akcesoria

1

12.

PROFILOMIERZ DO POMIARU ZUŻYCIA SZYN

Neostrain Prbse-60/49 + akcesoria

1

13.

TOROMIERZ UNIWERSALNY

Rempod TPK-1E + akcesoria

1

14.

SUSZARKA LABOLATORYJNA

POL-EKO SLW 240 IG Smart + akcesoria

1

15.

ZESTAW DO PRZESIEWU KRUSZYW

Multiserw-Morek zestaw sit do kruszyw

1

16.

WSTRZĄSARKA DO SIT Z POKRYWĄ

Multiserw-Morek LPzE-3 e + akcesoria

1

17.

ZESTAWY DOŚWIADCZALNE (TRENAŻERY) Z UKŁADAMI ELEKTRYCZNYMI I ELEKTRONICZNYMI PRZYSTOSOWANE DO POMIARÓW PARAMETRÓW

MICRO: MD-264-1

MD-264-2

MD-264-3

MD-264-4

MD-264-5

MD-264-6

MD-264-7

MD-264-8

+ akcesoria

1

18.

ZESTAW NARZĘDZI DO WYKONYWANIA OBSŁUGI HANGAROWEJ

Corona C1270

2

19.

NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ NITOWYCH

FAR RAC2200 + akcesoria

1

 

dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:

 

Lp.

(Sprzęt/ elementy wyposażenia)

Opis

Ilość

1.

PILARKA TARCZOWA POPRZECZNA-WZDŁUŻNA

Holzmann FKS 400VF-3200 + akcesoria + YATO YT-60484x5 szt. +Holzkraft 5514001X5 szt.

1

2.

STRUGARKA - WYRÓWNIARKA

Holzmann AHM 530P Stomana + akcesoria

1

3.

FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA WRAZ Z URZĄDZENIEM

POSUWOWYM

Holzmann FS 300SFP+ SF444N-8+ akcesoria + wąż antystatyczny ssący 120 mm 12 mb, zestaw frezarski 2 kpl, frezy do wiercenia 2 kpl

1

4.

OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYZN WRAZ Z FREZARKĄ Z

AGREGATEM KAPUJĄCYM I SZLIFIERKĄ KRAWĘDZI PO FREZOWANIU

LUB CYKLINAMI

Holzmann KAM 115 + akcesoria

1

5.

WIERTARKA POZIOMA

Holzmann LBM 290KAL 400V+ akcesoria + Zestaw wierteł STMB26B x3 + przystawka do wiercenia gniazd

1

6.

WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA

Holzmann DBM 21N + akcesoria + zestaw wierteł STMB26B x3

1

7.

ODCIĄG WIÓRÓW STANOWISKOWY

Stiler FM230A + akcesoria

1

8.

CENTRUM OBRÓBCZE FREZUJĄCE CNC

Cormak C1520 + akcesoria + zestaw startowy narzędzi

1

9.

PRZECINARKA DO GLAZURY (NA MOKRO)

Graphite 59G886 + akcesoria

3

10.

SZLIFIERKA KĄTOWA DO PODŁÓG

Menzer RSM 150 MR113030000 + akcesoria

1

11.

SPAWARKA RĘCZNA DO SPAWANIA WYKŁADZIN PCW Z

OPRZYRZĄDOWANIEM

Trotec HyStream 3400 + akcesoria: ATK Sprzęt: 678-1, Zestaw do spawania wykładzin PCV, Vorel 72994, Yato YT-6349

1

12.

GIĘTARKA Z NOŻYCAMI KRĄŻKOWYMI

Zaginarka Dekarska Ramie 2 cm 2150/1.2 ZW-4 + akcesoria

1

13.

GIETARKA SEGMENTOWA

Cormak PBB 1270 x 2,0 mm + akcesoria

1

14.

PROŚCIARKA MECHANICZNA O NAPEDZIE RĘCZNYM

Olmet PR6-8/14-14 rolkowa + Olmet rozwijak do drutu akcesoria

1

15.

WIBRATOR WGŁĘBNY BUŁAWOWY

Bass Polska BP-7730 + akcesoria

1

16.

ZGRZEWARKA RĘCZNA KLESZCZOWA

TECNA 7900/230 V + akcesoria

1

17.

RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE, ELEMENTY SZALUNKÓW

SYSTEMOWYCH

Bautekk:

Płyta 120x90 – 20 szt.

Płyta 120x60 – 12 szt.

Płyta 120x45 – 12 szt.

Płyta 120-25 – 12 szt.

Narożnik wewnętrzny – 24 szt.

Narożnik zewnętrzny – 24 szt. Stopka – 30 szt.

Ściąg – 30 szt.

Nakrętka przegubowa – 30 szt.

1

18.

RUSZTOWANIA I POMOSTY ROBOCZE, ELEMENTY SZALUNKÓW

SYSTEMOWYCH

Baukrane: Baukrane-R DB 300 – 30 szt.

Płyty Baukrane okucie C I klasa 64 m2

Dźwigary drewniane H20 – L = 3,60 x 6 szt, dźwigary drewniane H20 – L = 1,80 x 54 szt.

1

19.

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA Z DOCISKIEM RĘCZNYM DO RUR I

KSZTAŁTEK TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH

DEZET RDHS-160Y2 + wkładka do rur 40 mm + akcesoria

1

20.

ZESTAW DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Z RĘCZNYM

TRYBEM PRACY

NOWATECH ZERN-800 PLUS + akcesoria

1

21.

ZESTAW DO ZGRZEWANIA POLIFUZYJNEGO

NOWATECH ZPEN-75 + UMPN-110U+ akcesoria + Obcinak do rur z tworzyw sztucznych + zdzierak do rur

3

22.

ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO

Butla acetylen 40l + butla 40l tlen + Perun RBA – 0,15 + Perun RBT -1 + Semperit 06508 3m + Semperit 04969 3m + 03422 + 01609 + -1833 + 00667 + Perun 216A/Y12 + przetyczki tip cleaner

1

23.

ZACISKARKA ELEKTRYCZNA

REMS Power Press SE Set U-16-20-25 + akcesoria

1

24.

ZACISKARKA AKUMULATOROWA

REMS Akku Press Set U16-20-25 + akcesoria

1

25.

GIĘTARKA DO RUR RĘCZNA

REMS Python + St 590020 + kątomierz + podstawa 3-nożna + akcesoria

1

26.

POMPA DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI Z OPRZYRZĄDOWANIEM

TESTO 316-3 (zestaw + akcesoria)

1

27.

ZESPÓŁ PRZYGOTOWANIA POWIETRZA (SPRĘŻARKA)

Bass Polska BP-5745 + akcesoria

1

28.

INSTALACJA KOLEKTORA SŁONECZNEGO

Aply AP-7104 + akcesoria

1

29.

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

Aply Ap-7101 + akcesoria

1

30.

POMPA CIEPŁA

Aply AP-7102 + akcesoria

1

31.

ZESTAW DO SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO MIG, MAG

Magnum MIG 215 PULS Synergia + akcesoria

2

32.

ZESTAW DO SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO MMA, TIG

Magnum TIG THF 201 PULS DIGITAL + akcesoria

2

33.

GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA

Dedra DED 7511

1

34.

WIERTARKA STOŁOWA

Bass Polska BP-5281

1

35.

ZAGĘSZCZARKA WIBRACYJNA

HECHT 1114

1

36.

GILOTYNA DO CIĘCIA KOSTKI

MIMAL GKM 300

1

37.

ZESTAW DO PRZESIEWU GRUNTU

Multiserw-Morek zestaw sit do gruntów

1

38.

ZESTAW SIT DO PRZESIEWU KRUSZYWA

Multiserw-Morek zestaw sit do kruszyw

1

39.

WSTRZĄSARKA DO SIT Z POKRYWĄ

Multiserw-Morek LPzE-3 e

1

40.

SUSZARKA LABOLATORYJNA

POL-EKO SLW 240 IG SMART + akcesoria

1

41.

APARAT DO BADANIA WSKAŹNIKA PIASKOWEGO WRAZ ZE

WSTRZĄSARKĄ

Multiserw-Morek WP + LPz-WP + WP/B + WP/R

1

42.

PENETROMETR

Frowag 1.561

1

43.

APARAT PIERŚCIENIA I KULI

Frowag 1.615 + Bel-Art. Products 6-2092 + Velp Scientifica B-8240

1

44.

WAGA LABOLATORYJNA

PS 6000.R2.H

1

45.

WAGA PRZYSTOSOWANA DO WAŻENIA HYDROSTATYCZNEGO

WLC 20/A2 + Multiserw-Morek Stolik wagowy do ważenia hydrostatycznego

1

46.

PRZYRZĄD DO NAWIERCANIA OTWORÓW TYPU KRASNAL

Anwod NAP 300

1

 

Zakup nowego sprzętu ZSZ nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

 

W ramach realizacji projektu "Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim" zakupiono sprzęt dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach do linii diagnostycznej stanowiącej pomoc dydaktyczną w nauce zawodu mechanik samochodowy. Dostawcą sprzętu jest firma IMD Paweł Wątroba z siedzibą w Jaworze, za łączną kwotę 179.998,20 zł brutto.

 

 

Wykaz zakupionego sprzętu
 

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość sztuk

 1

Podnośnik samochodowy dwukolumnowy

1

 2

Oscyloskop

2

Rolki hamulcowe

1

4

Tester amortyzatora

1

5

Szarpak

1

6

Przyrząd do ustawiania świateł reflektorów

1

7

Wyciąg spalin

1

8

Wyciąg spalin

2

9

Urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii zawieszenia

1

10

Detektor gazu

1

11

Prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem

1

Autor: Powiat Rycki
Powrót