Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej

 
Nazwa projektu:

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej.

 

Beneficjent:

Powiat Rycki, Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki, NIP 5060019023, REGON 431019448

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

21-12-2017 r.

 

Termin realizacji projektu:

Od dnia 04-07-2016 r. do dnia 28-11-2018 r.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 1 921 183,83 zł, z czego:

 • dofinansowanie ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach RPO WL na lata 2014-2020 – 1 633 006,26 zł.

 • wkład własny – 288 177,57 zł.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ryckiego. Jego efektem będzie m.in. poprawa usług społecznych świadczonych na obszarze powiatu poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży pieczy zastępczej, a także zaspokojenie ich podstawowej potrzeby bezpieczeństwa poprzez zapewnienie opieki zastępczej w miejscu zamieszkania. Realizacja projektu pozwoli również osiągnąć poboczne korzyści społeczno–gospodarcze w postaci wzrostu ilości miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie województwa lubelskiego oraz wpłynie na wzrost zatrudnienia na terenie powiatu ryckiego.

Projekt zakłada przebudowę niewykorzystanego budynku przychodni przeciwgruźliczej i chorób płucnych zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in.:

 • robót budowlanych w budynku głównym obejmujących roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, roboty zewnętrzne (remont schodów wejściowych, roboty elewacyjne, ocieplenie cokołu, roboty dotyczące dachu) oraz robót dotyczących garażu i wiaty,

 • modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej,

 • instalację systemów monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń,

 • wyposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt ułatwiający opiekę/aktywizację użytkowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologi informacyjnych.

Ponadto w ramach projektu obiekt zostanie na nowo umeblowany, zakupione zostaną komputery i systemy multimedialne. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku m.in. poprzez budowę placu zabaw.

Logotypy Unijne

 

 

Tworzymy nowoczesną placówkę pomocy społecznej

 

Powiat Rycki zrealizuje w 2018 r. ważny społecznie projekt, mający na celu poprawę skuteczności pomocy dla rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Budynek zostanie przekształcony w placówkę opiekuńczo – wychowawczą, która obejmie pomocą 14 dzieci.
Ta nowoczesna placówka (dom dziecka) zostanie wykonana przez firmę wyłonioną w przetargu ogłoszonym 20 kwietnia br. Nazwę firmy poznamy już 5 czerwca, na ten bowiem dzień zaplanowano otwarcie ofert przetargowych. Wykonawca dokona przebudowy budynku byłej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc, zmodernizuje na potrzeby placówki budynki garażowe. Zagospodaruje także teren, tak by otoczenie mogło służyć dzieciom, czyli zbuduje plac zabaw i utworzy ogród.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Logotypy Unijne


 

 
Postępy w pracach przy placówce opiekuńczo – wychowawczej w Rykach
   
Powiat Rycki w dniu 20 kwietnia 2018 r. ogłosił postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”. W wymaganym 40-dniowym terminie do składania ofert, który mijał w dniu 5 czerwca 2018 r., nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania. W związku z powyższym w dniu 21 czerwca 2018 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy z terminem składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. W toku postępowania wpłynęła jedna oferta firmy Godar–Bud Arkadiusz Godlewski, Wólka Lubelska 27, 07-207 Rząśnik z kwotą 1.985.000,00 zł brutto. Na realizację przedmiotowego zamówienia Powiat Rycki zabezpieczył kwotę 1.921.183,83 zł brutto. W najbliższym czasie przewiduje się podpisanie umowy ze wskazanym wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania.
 
 
Logotypy Unijne
 
Tablica informacyjna projektu
 
Zgodnie z wymogami dotyczącymi informacji o projekcie pn. „Przystosowanie budynku  zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”  realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych przy budynku zlokalizowanym przy ul. Żytniej 22 w Rykach, została zamontowana tablica informacyjna, informująca o realizacji projektu.
 
 
Logotypy Unijne

 

 

Nowoczesna placówka pomocy społecznej w Rykach

Powiat Rycki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, realizuje niezmiernie ważny dla społeczności całego powiatu ryckiego i okolic projekt społeczny, mający na celu poprawę skuteczności pomocy dla rodzin z problemami w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.
Na terenie miasta Ryk ma powstać nowoczesna placówka opiekuńczo – wychowawcza, która obejmie pomocą 14 dzieci. Zostanie ona utworzona w ramach projektu „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”. Wykonawca dokona przebudowy budynku dawnej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc, a także zagospodaruje teren nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej 22 na potrzeby pobytu dzieci poprzez budowę placu zabaw i utworzenie ogrodu.
Na obecną chwilę trwa proces wyboru wykonawcy, który dokona przebudowy budynku. Ostatnie ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniono z uwagi, iż złożona oferta przewyższyła kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na realizację zadania. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy.

Logotypy Unijne

 

 
Przesunięcie realizacji projektu pn. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach” na 2019 r.
 
Powiat Rycki informuje, że pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy budynku dawnej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc zlokalizowanej w Rykach przy ul. Żytniej 22, nie udało się do obecnej chwili wyłonić wykonawcy. W związku, z czym zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie jako Instytucji Zarządzającej projektami unijnymi na terenie województwa lubelskiego z wnioskiem o przedłużenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu na 2019 r. W związku z wyrażeniem zgody na przedłużenie prac, Powiat Rycki poweźmie działania mające na celu wybór wykonawcy do realizacji przebudowy budynku.
 
Realizacja przez Powiat Rycki niezmiernie ważnego dla całego społeczeństwa powiatu ryckiego i okolic projektu społecznego pn. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” ma na celu pomoc dla rodzin z problemami w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci. W ramach projektu przebudowany zostanie budynek dawnej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc, a także zagospodarowany teren nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej 22 poprzez budowę placu zabaw i utworzenie ogrodu.
 
Logotypy Unijne
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych.
 
Nowoczesna placówka pomocy społecznej w 2019 r.
 
 
Powiat Rycki informuje, że w związku z przedłużeniem rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” do 30 listopada 2019 r., prowadzi działania mające na celu wybór wykonawcy, który dokona przebudowy budynku dawnej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc, a także zagospodaruje teren nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej 22 na potrzeby pobytu dzieci poprzez budowę placu zabaw i utworzenie ogrodu. Na obecną chwilę trwa opracowywanie dokumentacji do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, które planowane jest do ogłoszenia w pierwszym kwartale 2019 r.
 
Realizacja przez Powiat Rycki projektu społecznego pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych jest niezmiernie ważna dla całego społeczeństwa powiatu ryckiego i okolic, gdyż ma na celu pomoc dla rodzin z problemami w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci.
 
Logotypy Unijne
 
Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych coraz bliżej
 
Powiat Rycki informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. ogłoszono postępowanie (znak: RM.272.4.2019) o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę budynku przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z rozbiórką części istniejących budynków garażowych, budową niewielkiej wiaty drewnianej oraz zagospodarowaniem terenu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2019 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki, w pokoju 214, II piętro. Wszelkie informacje o warunkach przetargu, przedmiocie zamówienia jak też nieograniczony pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać na stronie www.spryki.bip.lubelskie.pl.
 
W ramach prac budowlanych przewidziano m.in.:
 1. roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne: montaż nowych nadproży i poszerzenie otworów drzwiowych; roboty wykończeniowe: posadzki, ściany, stolarka, roboty zewnętrzne: remont schodów wejściowych, roboty elewacyjne, ocieplenie cokołu, dach remont lukarny, dach nad windą;
 2. przebudowę instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z uwzględnieniem demontaży istniejących przyborów, oraz montaż nowych, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej oraz montaż hydrantów, płukanie oraz rozruch instalacji grzewczej na zimno i na gorąco;
 3. prace demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej, roboty ziemne, prace przygotowawcze, wykonanie konstrukcji wsporczych, orurowania, tablic elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, opraw oświetleniowych, tras kablowych, osprzętu instalacyjnego i przewodów, instalacji odgromowej i uziemiającej, badań i pomiarów odbiorczych;
 4. montaż systemu telewizji obserwacyjnej (monitoring wizyjny);
 5. dostawę mebli i sprzętu gospodarstwa domowego;
 6. rozbiórkę garaży, budowę drewnianej wiaty, w tym wykonanie robót w zakresie kształtowania dróg kołowych, chodników i placów zabaw, wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy oraz miejsc parkingowych.
 
Jeszcze raz podkreślamy, że realizacja przez Powiat Rycki projektu społecznego pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych jest niezmiernie ważna dla całego społeczeństwa powiatu ryckiego i okolic, gdyż ma na celu pomoc dla rodzin z problemami w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci.
 
Logotypy Unijne
 
Ponowienie postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych
 
 
Powiat Rycki informuje, że w związku z unieważnieniem ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” podjęto decyzje w Uchwale XXVI/164/19 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. o wszczęciu kolejnego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Ogłoszenie postępowania realizowanego w ramach projektu pn. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych planujemy w maju 2019 r.
 
Informujemy ponadto, iż powodem unieważnienia poprzedniego postępowania znak: RM.272.26.2019 było przewyższenie w najkorzystniejszej ofercie kwoty którą Powiat Rycki jako zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W toku postępowania wpłynęła jedna oferta w wysokości 2 690 469,29 zł natomiast Powiat Rycki zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 641 749,18 zł.
 
W ramach prac budowlanych przewidziano m.in.:
 1. roboty rozbiórkowe, demontażowe, konstrukcyjne: montaż nowych nadproży i poszerzenie otworów drzwiowych; roboty wykończeniowe: posadzki, ściany, stolarka, roboty zewnętrzne: remont schodów wejściowych, roboty elewacyjne, ocieplenie cokołu, dach remont lukarny, dach nad windą;
 2. przebudowę instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej z uwzględnieniem demontaży istniejących przyborów oraz montaż nowych, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej oraz montaż hydrantów, płukanie oraz rozruch instalacji grzewczej na zimno i na gorąco;
 3. prace demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej, roboty ziemne, prace przygotowawcze, wykonanie konstrukcji wsporczych, orurowania, tablic elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, opraw oświetleniowych, tras kablowych, osprzętu instalacyjnego i przewodów, instalacji odgromowej i uziemiającej, badań i pomiarów odbiorczych;
 4. montaż systemu telewizji obserwacyjnej (monitoring wizyjny);
 5. dostawę mebli i sprzętu gospodarstwa domowego;
 6. rozbiórkę garaży, budowę drewnianej wiaty, w tym wykonanie robót w zakresie kształtowania dróg kołowych, chodników i placów zabaw, wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy oraz miejsc parkingowych.
 
Jeszcze raz podkreślamy, że realizacja przez Powiat Rycki projektu społecznego pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych jest niezmiernie ważna dla całego społeczeństwa powiatu ryckiego i okolic, gdyż ma na celu pomoc dla rodzin z problemami w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci.
 
Logotypy Unijne
 
Projekt pn. „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej” a inne projekty
 
 
Powiat Rycki informuje, że projekt pn. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej jest projektem komplementarnym i już na samym etapie ubiegania się o jego dofinansowanie przewidziano realizację innych związanych (miękkich) projektów, w tym m.in. projektu, który będzie realizował cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 9i RPO WL 2014-2020: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.
 
W ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia z zakresu wsparcia w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w ramach EFS, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn.: Nasze Wsparcie – Wasz Sukces. W wyniku oceny dokonanej przez Komisję oceny projektów wniosek o dofinansowanie projektu spełnił kryteria umożliwiające zakwalifikowanie do dofinansowania, jednak nie został wybrany z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.
 
Logotypy Unijne
Przedłużenie realizacji projektu pn.: Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” na 2020 r.
 
Powiat Rycki informuje, że w związku z brakiem oferentów na zrealizowanie robót budowlanych mających na celu przebudowę budynku dawnej przychodni przeciwgruźliczej i chorób płuc, Instytucja Zarządzająca zezwoliła na przesunięcie terminu rzeczowej i finansowej realizacji zadania pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” na 2020 r.
 
Do obecnej chwili w 2019 r. Powiat Rycki ogłosił trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych:
 • w ramach pierwszego postępowania ogłoszonego 23 stycznia 2019 r. wpłynęła jedna nie podpisana oferta, co skutkowało koniecznością unieważnienia postępowania,
 • w dniu 6 marca 2019 r. ogłoszone zostało drugie postępowanie w ramach którego wpłynęła jedna oferta z ceną wyższą o 1.048.720,11 zł od kwoty zabezpieczonej na realizację zamówienia. Z uwagi na zbyt wysoką kwotę zaproponowaną w stosunku do kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu na realizację zadania zdecydowano o unieważnieniu postępowania,
 • w ramach kolejnego postępowania ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2019 nie wpłynęła żadna oferta.
           
W związku z dotychczasowym brakiem oferentów, którzy by chcieli zrealizować roboty budowlane w pierwszych kwartałach 2019 r. a a także przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 r. informujemy, że kolejny przetarg na wykonanie prac budowlanych będzie ogłoszony w czwartym kwartale 2019 r. lub w pierwszym kwartale 2020 r.
 
Logotypy Unijne
Autor: Powiat Rycki
Powrót