Wydziały Starostwa

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Wydziały Drukuj Zapisz

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania administracji samorządowej oraz zlecone zadania administracji rządowej dotyczące ochrony środowiska wykonuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Generalnie można stwierdzić, iż działalność wydziału ma za zadanie przede wszystkim zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń (oddziaływań, uciążliwości), ograniczać oddziaływania, którym nie można w racjonalny sposób zapobiegać i w związku z tym należy minimalizować oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska oraz na środowisko jako całość. W praktyce realizacja powyższych celów opiera się na wykonywaniu zadań wynikających z kompetencji określonych w szeregu ustaw m.in. Prawo: ochrony środowiska, wodne, łowieckie, geologiczne i górnicze oraz ustaw: o odpadach, o lasach, o ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, o udostępnianiu informacji o środowisku.Rzeka, drzewa i pola - widok z góry

Mając na uwadze zapewnienie dobrej jakości środowiska na terenie powiatu oraz wypełniając ustawowe obowiązki w latach 1999-2013 wydano szereg różnego rodzaju decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń i pozwoleń na wykonywanie określonych czynności:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i emitowanie hałasu – 46 pozwoleń;
 • wodnoprawnych (na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, wykonanie urządzeń wodnych) – 309 pozwoleń;
 • postępowania z odpadami – 357 decyzji;
 • usunięcia drzew lub krzewów – 230 zezwoleń;
 • rejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej –106 dokumentów rejestracyjnych;
 • wydobywanie kruszywa naturalnego, czyli piasku i żwiru – 19 koncesji.

Nową formą pozwoleń wprowadzonych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej są pozwolenia zintegrowane zastępujące cząstkowe pozwolenia środowiskowe. Polegają one na zasadzie kompleksowej ochrony, zintegrowanym podejściu do środowiska tj. nakazie, aby ochrona jednego elementu środowiska nie powodowała pogorszenia stanu pozostałych elementów. Przykładowo ustalenie ostrzejszych standardów ochrony powietrza nie może powodować, aby podmiot, który powoduje zanieczyszczenia powietrza, zmienił stosowaną technologię w taki sposób, że zanieczyszczenia te będą wprowadzane np. do wody lub wytwarzane w postaci odpadów. Tylko duże zakłady, wybrane w skali kraju mają obowiązek posiadania takiego pozwolenia. Wydaliśmy 3 pozwolenia zintegrowane dla Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, Polskiego Ogrodu Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Rykach i Centralnej Ciepłowni w Dęblinie. Również nową formą zezwoleń wprowadzonych przez Unię Europejską, której podlegają nieliczne zakłady, w skali kraju są zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji. Na terenie powiatu dwa zakłady posiadają takie zezwolenie Pol- - 120 - Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO ski Ogród Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Rykach i Centralna Ciepłownia w Dęblinie. Nie zawsze wprowadzanie substancji do środowiska ma formę pozwolenia. Mniejsze zakłady przedkładają zgłoszenia – przyjęto 95 zgłoszeń, na podstawie których zostały ustalone wymagania w zakresie ochrony środowiska.Drzewa przy wodzie

Nadzorujemy realizację zobowiązań nałożonych we wszystkich wyżej wymienionych decyzjach np. obowiązek wykonywania pomiarów, badań i przedkładania wyników, które są monitowane i sprawdzane, obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew. Przeprowadzamy kontrole wywiązywania się zakładów z nałożonych obowiązków na rzecz środowiska.

Prowadzimy sprawy związane z łowiectwem. W roku 2007 zawarto osiem umów dzierżawy obwodów łowieckich polnych na okres do 31.12.2017 r. Nadzorujemy wywiązywanie się kół łowieckich z czynszu dzierżawnego oraz obowiązków nałożonych w umowie dzierżawnej.

Zajmujemy się także sprawami z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym. Wydano 2839 kart wędkarskich oraz 350 kart rejestracyjnych sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Lasy znajdujące się na obszarze powiatu niebędące własnością Skarbu Państwa stanowią około 80% lasów ogółem i na terenie powiatu zajmują powierzchnię 8900 ha. Nadzór nad nimi sprawują służby powołane przez Starostę Ryckiego. Lasy gminy Kłoczew znajdują Publikacja okolicznościowa z okazji 15-lecia powiatu - 121 - się w zasięgu działania Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Garwolinie –RDLP Warszawa, pozostała część powiatu Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Puławach – RDLP Lublin. Pod względem gatunkowym w lasach powiatu ryckiego dominuje sosna zwyczajna – 63,7%, dąb – 18,2 %, brzoza – 7,1%, olsza – 4,7 i grab – 3,2%.Ścieżka w lesie

Wycinka drzew w lasach podlega legalizacji – ocechowaniu, dzięki czemu prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna. Leśnicy nadzorują wywiązywanie się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów – odnowienia, przecinki, usuwanie drzew zniszczonych przez śnieg, wichury. Prowadzimy również obserwacje występowania w lasach organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym ich trwałości, a jeżeli taki zaistnieje, wykonywane są zabiegi zwalczające i ochronne np. w roku 2012 na terenie gminy Stężyca.

Sukcesywnie były wykonane uproszczone plany urządzenia lasów dla wszystkich gmin.

Grunty nieprzydatne do pełnienia funkcji rolniczych są stopniowo zalesiane.

Dokonywane zalesienia w skali powiatu stanowiły około 20 ha rocznie. Od roku 2007 można skorzystać ze wsparcia na zalesienie oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Społeczna Straż Rybacka

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Ryckiego zajmuje się czynnościami kontrolno–prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Straż Rybacka działa społecznie na mocy uchwały Nr X / 55 / 99 z dnia 21 października 1999 r. kiedy to Rada Powiatu w Rykach, na wniosek Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z Dęblina, Ryk i Stężycy wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej działającej na obszarze powiatu ryckiego. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania w/w ustawy o rybactwie śródlądowym. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Aktualnie SSR liczy 45 strażników działających w 5 grupach terenowych czuwających nad czystością i bogactwem wód powiatu ryckiego. Komendantem Straży jest Robert Ziemianek. Społeczna Straż Rybacka dba o ochronę wód, terenem jej działania są wody powierzchniowe powiatu ryckiego, a dobre wyniki zawdzięcza ludziom zaangażowanym i pracującym całkowicie społecznie.

 

Środki z tytułu opłat środowiskowych

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ponosi tzw. opłaty środowiskowe. Są to pewnego rodzaju rekompensaty uzależnione od ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń lub skali korzystania z dóbr środowiska. Opłaty wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Część z tych opłat stanowi dochód Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, a obecni dochód budżetu powiatu i mogą zostać przeznaczone tylko na zadania związane z ochroną środowiska.

 

W ramach tych środków udało się zrealizować w latach 1999-2013 następujące zadania związane z ochroną środowiska

 • opracowano „Program zagospodarowania przestrzennego terenów Świnki, Wieprza i Wisły”
 • opracowano „Ekspertyzę hydrologiczną dotyczącą Łachy Wiślanej”
 • zagospodarowano teren wokół budynku Starostwa
 • zakupiono łódź, która użytkowana jest przez Powiatową Społeczną Straż Rybacką
 • wykonano prace pielęgnacyjno–kształtujące przy zabytkowym drzewostanie w alei dojazdowej i parku przyszkolnym Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie
 • wybudowano śmietnik na odpady stałe przez ZSZ Nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach
 • dofinansowano budowę oczyszczalni ścieków przez Dom Pomocy Społecznej w Rososzy
 • wykonywane są nasadzenia drzew w pasie drogowym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
 • dofinansowano usunięcie pokrycia dachowego zawierającego azbest w: ZSZ Ryki i Sobieszyn
 • corocznie fundowane są nagrody dla szkół biorących udział w Alercie Ekologiczno–Zdrowotnym oraz wspierana jest edukacja ekologiczna w szkołach
 • wszystkie jednostki organizacyjne powiatu otrzymały dofinansowanie na urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
Autor: Powiat Rycki
Powrót