Wydziały Starostwa

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Wydziały Drukuj Zapisz

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER NIERUCHOMOŚCI

Zadania z zakresu geodezji, kartografii i realizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Wydział prowadzi jeden z najważniejszych rejestrów publicznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków dla miasta i gminy Ryki oraz gmin Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż. Natomiast dla miasta Dęblin – Stanowisko Zamiejscowe w Dęblinie. W rejestrze tym znajdują się informacje na temat działek ewidencyjnych, budynków i lokali położonych na terenie powiatu ryckiego oraz dane dotyczących ich właścicieli (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają). Rejestr ten jest odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości, zawiera dane wynikające z tytułów własności, ma charakter deklaratoryjny, co znaczy, że nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza stan prawny zaistniały wcześniej.Regał z segregatorami

Prawo do gruntów, budynków i lokali osób i jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości lub innymi podmiotami wpisanymi do ewidencji uwidacznia się na podstawie:

  • wpisów dokonywanych w księgach wieczystych,
  • prawomocnych orzeczeń sądowych,
  • umów zawartych w formie aktu notarialnego,
  • ostatecznych decyzji administracyjnych itp.

Na podstawie zasobów tego rejestru wydawane są osobom zainteresowanym wypisy i wyrysy służące do założenia dla nieruchomości księgi wieczystej, do sporządzania aktów notarialnych, czy złożenia wniosków do ARMiR o dopłaty itp. Prowadzone w wydziale mapy, rejestry i bazy danych wspomagają ochronę prawa własności oraz postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami, nadzorem budowlanym, czy ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego.

W powiecie jest 7 jednostek ewidencyjnych (w tym dwa miasta i pięć terenów wiejskich), 113 obrębów ewidencyjnych, ponad 108 tysięcy działek ewidencyjnych. Powierzchnia całego powiatu wynosi ok. 61 448 ha.

W ewidencji gruntów i budynków powiatu ryckiego rocznie wprowadza się około 5 000 zmian. Zmiany dotyczą zbywania / nabywania własności nieruchomości bądź innych praw do nieruchomości. Wydaje się około 450 wyrysów i 4700 wypisów z ewidencji gruntów i budynków do różnych celów, np. notarialnych, sądowych, informacyjnych. Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany w klasyfikacji gruntów to ok. 5-10 rocznie. W związku z przeprowadzoną w 2013 roku modernizacją, podczas której zaktualizowano użytki gruntowe wymagające klasyfikacji, zostało wydanych ok. 600 decyzji klasyfikacyjnych.

W ramach działania wydziału jest również prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii czynnej oraz narad koordynacyjnych. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji należy m.in.: utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych oraz operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, a także ich archiwizacja i udostępnianie.Pola uprawne - widok z góry

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Publikacja okolicznościowa z okazji 15-lecia powiatu - 117 - w Rykach rocznie zgłaszanych jest około 1100 robót geodezyjnych oraz jest kontrolowanych około 1100 operatów technicznych powstałych po wykonaniu zleconych prac geodezyjnych.

Na podstawie wpływających do tutejszego Urzędu Aktów Notarialnych prowadzony jest również rejestr cen i wartości nieruchomości.

Do końca 2005 roku zostały przeprowadzone modernizacje ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla miast powiatu, tj. Ryk i Dęblina. Łącznie było to 11 obrębów ewidencyjnych. Modernizacje na obszarach wiejskich są wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych. Obecnie modernizacje zostały wykonane dla 19 obrębów wiejskich. Środki na wykonanie tych modernizacji pochodziły z dotacji Skarbu Państwa, (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) oraz od 2011 roku ze środków własnych powiatu.

Na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznym wpływały opłaty pobierane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Od 2011 roku wpływy od czynności określonych w/w rozporządzeniem stanowią dochód powiatu. Jest to kwota około 330 tys. rocznie.

W ramach prac wydziału wykonane zostały numeryczne mapy zasadnicze dla miasta Ryki (w 2013 roku- łączny koszt inwestycji wyniósł 92 300 zł, w tym 83 234 zł z dotacji zaś pozostała kwota sfinansowana ze środków własnych) i miasta Dęblin (w 2012 roku- łączny koszt inwestycji wyniósł 79 920 zł, w tym 40 000 zł z dotacji zaś pozostała kwota sfinansowana ze środków własnych) oraz dla 11 obrębów wiejskich: z gminy Stężyca (2 obręby w 2001 r.) i z gminy Kłoczew (9 obrębów w 2012 r.- koszt sporządzenia map wyniósł 35 tys. zł pochodzących ze środków własnych).Pracownik wydziału, przy swoim stanowisku pracy

W 2009 roku na wniosek Burmistrza Ryk w jednostce ewidencyjnej gminy Ryki został utworzony obręb Leopoldów składający się z całych dotychczasowych obrębów Karczmiska, Falentyn i Nowiny Rososz, części obrębu Budki Rososz oraz części obrębu Rososz. Starosta rycki we własnym zakresie wykonał połączenie opisowych komputerowych baz danych ewidencyjnych, natomiast Burmistrz Ryk pokrył koszty aktualizacji map analogowych, zarysów pomiarowych i badanie ksiąg wieczystych.

W wydziale prowadzi się geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu i koordynuje się usytuowanie projektowanych branżowych sieci uzbrojenia terenu.

Liczba wydanych opinii ZUD ok. 300 rocznie, koordynacja dokumentacji projektowej ok. 300 rocznie.

Wydział wykonuje również zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz rekultywacją gruntów zdewastowanych przez działalność człowieka. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest konsekwencją przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów na cele nierolnicze i ma zastosowanie do terenów położonych w terenach administracyjnych gmin wiejskich. Liczba wydawanych decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji to ok. 5 rocznie, zaś liczba wydawanych decyzji dla gruntów rolnych niepodlegających wyłączeniu z produkcji to ok. 100 rocznie.

Rekultywacja gruntów ma za zadanie przywrócenie wartości użytkowej glebom. Na terenie powiatu ryckiego rekultywacja przeprowadzana jest na gruntach, na których miało miejsce wydobywanie piachu lub żwiru. Tereny takie najczęściej są rekultywowane w kierunku wodno-leśnym, poprzez tworzenie zbiorników wodnych i sadzenie - 118 - Przyczynek do dziejów POWIATU RYCKIEGO drzew. Liczba wydawanych decyzji dotyczących rekultywacji gruntów to średnio 1-3 rocznie.

W wydziale wykonywane są także zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Starosta Rycki gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu ryckiego, a w szczególności: ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnia wycenę tych nieruchomości, sporządza plany wykorzystania zasobu, zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem itd. W zasobie nieruchomości Skarbu Państwa na terenie powiatu ryckiego znajduje się około 348 ha oddanych w użytkowanie wieczyste oraz około 706 ha oddanych w trwały zarząd.

Dochód Powiatu z tego tytułu wynosi rocznie około 67 000 zł.

W 2009 r. starosta rycki działając w imieniu Skarbu Państwa, wyposażył Wyższą Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie w majątek nieruchomy niezbędny do wykonywania zadań statutowych szkoły. W skład majątku, którym uwłaszczył szkołę, wchodzą grunty o powierzchni 44 ha, budynki o powierzchni 38180,35 m2., budowle i urządzenia. Łączna wartość przekazanego majątku wynosiła 97 500 000 zł.

W 2012 r. starosta wyposażył Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w zabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa o pow. ok. 4 ha i wartości blisko 3 300 00 zł w celu prowadzenia działalności statutowej Muzeum.

Starosta rycki w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z nałożonym obowiązkiem uregulował stan prawny nieruchomości o łącznej pow. ponad 160 ha – uzyskały tytuły prawne do nieruchomości i zostały założone księgi wieczyste. Następnie nieruchomości te zostały nabyte przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego w zależności od położenia, na podstawie decyzji Wojewody lubelskiego, stwierdzających nabycie do nich praw własności.

Starosta rycki na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie przeprowadził i zakończył postępowanie wywłaszczeniowe (dla 75 działek) z przeznaczeniem nieruchomości na realizację celu publicznego tj. budowa systemu oświetlenia nawigacyjnego typu CALVERT dla lotniska w Dęblinie.

          Wykaz obrębów ewidencyjnych terenu powiatu ryckiego [plik pdf, rozmiar 108kb]

Ikona docWykaz obrębów ewidencyjnych terenu powiatu ryckiego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [10.89 KB]

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót