Gminy Powiatu

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Gminy powiatu Drukuj Zapisz

Miasto DĘBLIN

Burmistrz Miasta:
Stanisław Włodarczyk 2006-2014
Dariusz Cenkiel 2002-2006
Dariusz Wojdat 1998-2002

Przewodniczący Rady Miasta:
Henryk Wiejak 2010-2014
Ryszard Karpiński 2006-2010
Roman Amarowicz 2006
Włodzimierz Mońka 2005-2006
Henryk Wiejak 2002-2005
Cyprian Komorzycki 1998-2002

Herb miasta
Herbem miasta Dęblin jest w błękitnym polu tarczy godło, przedstawiające srebrnego orła Zeusa- stylizowanego na orła piastowskiego z globem złotym w szponach, z którego strzelają dwie złote błyskawice.

Dęblin znany jest jako dawna twierdza carska oraz ośrodek lotnictwa wojskowego ze słynną Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, zwaną „Szkołą Orląt”.

 Jednostki mundurowe oraz cywile stojący razem na uroczystości

Bogate walory krajoznawcze i przyrodnicze Dęblina stwarzają duże możliwości dla turystyki.

Charakter gospodarczy miasta związany jest przede wszystkim z obronnością kraju. Na terenie Dęblina oprócz zlokalizowanych jednostek wojskowych, działalność prowadzą także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. oraz Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. Prężnie rozwijają się również małe i średnie rodzinne firmy zajmujące się handlem i usługami. Dęblin pełni także funkcję dużego węzła kolejowego. Rangę miasta podnosi istniejące tu lotnisko służące obecnie do celów wojskowych.

Samorząd aktywnie pozyskuje środki unijne, czego efektem jest przyznanie miastu w 2012 roku tytułu „Eurogmina”. W ostatnich latach intensywnie realizowane są inwestycje drogowe, kanalizacyjne oraz rozwijana jest infrastruktura sportowa i turystyczna. Obecnie dobiegają końca prace związane z rewitalizacją centrum miasta oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego.

 Osoba jednostki mundurowej przecinająca wstęgę w towarzystwie innych osób

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

 • Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1- I etap 2007 r. Przedmiotem projektu była budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym. Skanalizowane zostały posesje prywatne, budynki użyteczności publicznej: Urząd Miasta, SOSW, SP ZOZ, szkoły i przedszkola. Wartość projektu wyniosła 3 902 865,53 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 767 742,78 zł, z budżetu państwa – 369 032,37 zł.
 • Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 2009 r. przy ZSO w Dęblinie. Wartość robót: 1 252 976,31 zł, w tym środki pochodzące z budżetu województwa – 333 000,00 zł oraz z budżetu państwa – 333 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego – 2009 r.
  Wartość robót: 886 873,63 zł, w tym 443 437,00 zł pochodzące z dotacji celowej z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 • Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – I etap – 2010 r. Przedmiotem inwestycji była modernizacja ul. Bajana, Kopernika, Sienkiewicza i Skarżyńskiego. Wartość robót: 5 274 181,70 zł. Wartość dofinansowania – 2 546 266,26 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2007-2013.
 • Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – II etap – 2010 r. Zadanie obejmowało przebudowę ulic: Tańskiego, Chorzewskiego, Nagórskiego, Meissnera, pozostałą część ulicy Bajana, i Żwirki i Wigury, a także remont części ulicy Krzywej. Wartość robót: 3 587 081,21 zł. Projekt realizowany był z udziałem środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysokość dofinansowania – 1 431 767,00 zł.
 • Budowa osiedlowych stref sportowo – rekreacyjnych w Dęblinie – 2011 r. W ramach projektu wybudowano 4 kompleksy sportowe na dęblińskich osiedlach: Wiślana, Mierzwiączka, Staszica i Lotnisko. Projekt ten o wartości 2 675 215,34 zł został dofinansowany ze środków RPO WL na lata 2007 -2013, w kwocie 2 052 953,51 zł.Lokacja miejska - ulica na tle budynków
 • Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – 2012 – 2014 r. Projektu realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych obejmował: W obszarze centrum miasta zrealizowano m.in.: modernizację parku przed Urzędem Miasta, modernizację i budowę parkingu wokół Urzędu Miasta, przebudowę ul.: Wąskiej, Żabiej, Rynek, PCK, Bankowej, Piłsudskiego, Przechodniej z wydzieleniem miejsc parkingowych, modernizację budynku przy ul. Okólnej 19 z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną modernizację Placu Orląt Dęblińskich, wymianę sieci wodociągowej w ulicach: Okólnej, Rynek, Bankowej, budowę szaletu miejskiego naziemnego, oznakowanie ulic, zamontowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. Ze środków własnych Miasta Dęblin został wybudowany Pomnik Niepodległości.
 • Na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego zrealizowano m.in.: wymianę nawierzchni alejek parkowych, zagospodarowanie wysepki na stawie, zamontowanie oświetlenia, wykonanie miejsc parkingowych w sąsiedztwie pałacu, remont zabytkowego ogrodzenia, remont kordegardy, remont mostka, przebudowę budynku nr 8 tzw.  Domku Ogrodnika z dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji świetlicy dla dzieci i młodzieży. Po podpisaniu wszystkich umów na roboty inwestycyjne, wartość projektu wyniosła 15 544 639,60 zł, dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 9 995 385,88 zł.
 • Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – 2012 -2014 r.
 • Budowa magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko i sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej – w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatracznej, Przechodniej, Jagiellońskiej, Ogrodowej, Asnyka, Leśki, Krótkiej, Staromiejskiej, 1-go Maja, Stawskiej (odc. Od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowej (odc. Od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Nadrzecznej, a także budowę magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy. Łączny koszt zadania, po zawarciu wszystkich umów to 19 089 634,84 zł, maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.Osiedle domków i bloków - widok z góry
 • Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w Dęblinie w ramach projektu „Mój Rynek” – 2013 – 2014 r. W ramach inwestycji przebudowano targowisko miejskie w zakresie jego utwardzenia, budowy parkingów, częściowego zadaszenia, budowy budynku socjalnego oraz zagospodarowania terenów zielonych. Zadanie, o łącznej wartości 2 271 944,55 zł jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, w kwocie 999 261 zł
Autor: Powiat Rycki
Powrót