Herb Powiatu

Herb Powiatu Drukuj Zapisz

Herbem powiatu jest, zgodnie z paragrafem 4 statutu, "w polu błękitnym głowa jelenia z szyją srebrna z rogami złotymi, nad którą trzy gwiazdy takież w pas" uchwała rady

Ikona docOpis Herbu Powiatu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [13.50 KB]

Opis herbu powiatu ryckiego, wyrażony w języku tzw. blazonowania używanym przez heraldyków, brzmi następująco:

w polu błękitnym jelenia głowa z szyją srebrną, nad którą trzy złote gwiazdy w pas

Koncepcja herbu stworzona przez prof. Krzysztofa Skupieńskiego opiera się na potwierdzonych tradycjach historycznych. Obszar dzisiejszego powiatu ryckiego w czasach staropolskich leżał na terenie ziemi stę- życkiej, która wywiodła się z wczesnośredniowiecznej kasztelanii sieciechowskiej województwa sandomierskiego. Można uznać, że powiat rycki jest głównym spadkobiercą tradycji staropolskiej ziemi stężyckiej.

Tradycja Ryk jako siedziby władz jednostki podziału terytorialnego wyższego stopnia jest stosunkowo niedawna, a przy tym powiat rycki leży dziś w granicach województwa lubelskiego, szukano więc przesłanek koncepcji herbu w tradycji XIX i XX wiecznych podziałów administracyjnych tych ziem. W herbie umieszczono głowę srebrnego jelenia zaczerpniętego z herbu województwa lubelskiego, o bardzo dawnej metryce - jeszcze z XV w., przedstawiającego skaczącego jelenia z koroną na szyi.

Nawiązano przy tym do poglądu, że nazwa Ryki pochodzi od rykowiska jeleni i przedstawiono głowę uniesioną do ryku. W herbach ziemskich motyw jelenia, poza rzecz jasna ziemią lubelską, spotykamy jedynie w herbie Semigalii, skąd trafi ł do herbu lenna kurlandzkiego Rzeczypospolitej. Jeśli zaś chodzi o ostatnio wykreowane herby powiatów, to motyw głowy jelenia występuje w herbach kilku powiatów województwa lubelskiego, jak np. w powiecie świdnickim, lubelskim, czy opolskim. Aby nawiązać do tradycji ziemi stężyckiej sięgnięto do herbu województwa sandomierskiego, jednego z najdawniejszych polskich herbów ziemskich, jeszcze z XIV w.

Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup czerwone pasy w srebrnym polu i złote gwiazdy w polu błękitnym. Stąd zaczerpnięto właśnie trzy gwiazdy, gdyż w herbie ziemi sandomierskiej gwiazdy występowały zazwyczaj pasami po trzy. Umieszczono je w rzędzie ponad jelenią głową. Pole herbu jest błękitne, jeleń srebrny, a gwiazdy złote. Takie barwy podkreślają mocno, że najdawniejsza przeszłość tego terytorium związana była z ziemią sandomierską. Sprawia to zarazem, że herb powiatu ryckiego wyróżnia się spośród innych herbów powiatowych województwa lubelskiego, opartych na motywie jeleniej głowy, które w barwie pola mają czerwień. Umieszczenie głowy jelenia w polu błękitnym, jej uniesienie do ryku oraz przydanie gwiazd sandomierskich tworzy tu nową jakość i zapewnia herbowi powiatu ryckiego wystarczającą rozpoznawalność.

Ogólna symbolika godeł jest chlubna także na gruncie symboliki chrześcijańskiej, gdzie jeleń jest często używanym wątkiem biblijnym Chrystusa, a gwiazdy stanowią m.in. symbole maryjne.

Herb Powiatu Ryckiego

Powrót