Gminy Powiatu

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Gminy powiatu Drukuj Zapisz

Gmina UŁĘŻ

Wójt Gminy:
Krzysztof Olszak 1996 -2014

Przewodniczy Rady Gminy:
Stanisław Ryszard Szczepański 1999-2014
Janusz Chudowolski 1998-1999

Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Ułęż położona jest w południowo-zachodniej części powiatu ryckiego. Powierzchnia gminy wynosi 83,47 km2, co stanowi około 16,6 % powierzchni powiatu oraz około 0,3% powierzchni województwa lubelskiego. Liczba mieszkańców 3270,w tym: 1664 mężczyzn i 1606 kobiet. Administracyjnie gmina składa się z 12 miejscowości: Ułęż, Sobieszyn, Drążgów, Sarny, Korzeniów, Białki Dolne, Białki Górne, Podlodów, Podlodówka, Lendo Ruskie, Zosin i Żabianka o zróżnicowanym obszarze. Największymi miejscowościami, pod względem zajmowanego obszaru są: Podlodówka (16,5 km2), Sobieszyn (14,7 km2) oraz Ułęż (13,1 km2). Najliczniej natomiast zaludnionymi miejscowościami są Sobieszyn, Ułęż oraz Korzeniów.

Krzyż na tle drewnianego kościółka

Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz na terenach o urozmaiconym krajobrazie, zróżnicowanej szacie roślinnej, czystym powietrzu oraz obecności cennych zabytków architektury i przyrody, stwarza możliwość aktywnego wypoczynku i rozwoju agroturystyki i turystyki.

Na terenie gminy Ułęż istnieje 8 obiektów (obszarów) zabytkowych objętych ścisłą ochroną konserwatorską, wpisanych do rejestru zabytków oraz kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Gmina ma charakter przede wszystkim rolniczy. Sektor rolny jest wiodącym, warunkuje on również rozwój społeczno–gospodarczy gminy. Uwarunkowania naturalne gminy sprzyjają zarówno intensywnej produkcji rolnej jak również naturalnym proekologicznym typom produkcji rolniczej.

Gminę charakteryzuje wysoki poziom infrastruktury: dobrze rozwinięta sieć dróg, telefonizacja, sieć wodociągowa. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe: Nr 17 Warszawa – Lublin – Hrebenne i Nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock.

Herb

Gmina jest ważnym ośrodkiem oświatowym, na jej terenie funkcjonują dwie szkoły ponadgimnazjalne, dwie szkoły podstawowe oraz gimnazjum.

Opracowano, na podstawie materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy w Ułężu Siedzibą Urzędu Gminy jest klasycystyczny pałac z początku XIX wieku, będący miniaturą warszawskiego Belwederu. Staraniem władz samorządowych obiekt jest odnowiony i stanowi architektoniczną wizytówkę gminy. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wyznaczone zostały tereny inwestycyjne na powierzchni około 54 ha na nieruchomościach stanowiących własność powiatu ryckiego. Gmina otwarta jest na wszystkie inwestycje, prowadzące do rozwoju.

 

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne:

Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej
Wykonanie nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na 32 km dróg gminnych, 11 km dróg dojazdowych do pól i łąk oraz około 7 km dróg powiatowych przejętych w zarząd na okres realizacji remontu, w tym:

 • Budowa drogi gminnej w Sobieszynie. Całkowity koszt – 422 000 zł
 • Modernizacja ciągu drogowego Sobieszyn – droga krajowa Nr 48” /droga powiatowa- zadanie realizowane przez gminę Ułęż/. Całkowity koszt 2.348,309,87 zł. Dofinansowanie z ZPORR w kwocie- 1.766.265 zł.
 • "Apple-interchange-newline"> Modernizacja ciągu drogowego Żabianka –Ułęż – Drążgów. Całkowity koszt 1 195 622 zł, dofinansowanie 597 650 zł w ramach NPPDL
 • Modernizacja ciągu drogowego Zosin – Drążgów. Całkowity koszt – 2 334 008 zł, dofinansowanie. -1 061 413 zł w ramach RPO WL na lata 2007-2013

 

Remont budynków publicznych

 • Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie. Całkowity koszt -534 883 zł,
 • Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu. Całkowity koszt – 720 229 zł, dofinansowanie – 405 657 zł w ramach PROW na lata 2007-2013.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobieszynie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na plac zabaw i parking. Całkowity koszt -327 070 zł, dofinansowanie 223 331 zł w ramach PROW 2007- 2013.

 

Budowa infrastruktury sportowej

 • Gminny obiekt sportowy w Ułężu przy ZSO w Sobieszynie. Całkowity koszt – 4376615 zł, dofinansowanie – 1 592 360 zł, w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1,1 mln zł oraz – 492 360 zł w ramach PROW na lata 2007-2013– Leader.
 • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej gminnego obiektu sportowego w Ułężu. Całkowity koszt – 241 109 zł, dofinansowanie – 161 715 zł w ramach Programu Operacyjnego RYBY.
 • Wykonanie przy ZSO w Sobieszynie boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią syntetyczną oraz poliuretanową. C a ł k o w i t y koszt 572 921 zł.

 

Poprawa infrastruktury wodno–kanalizacyjnej

 • Modernizacja stacji wodociągowej w Ułężu. Całkowity koszt 539 42 zł, dofinansowanie – 311 410 zł w ramach PROW naata 2007-2013.
 • Modernizacja stacji wodociągowej w Sobieszynie oraz budowa sieci wodociągowej do terenów mieszkaniowych w Sobieszynie. Całkowity koszt – 1 195 621 zł, dofinansowanie – 652 617 zł w ramach PROW na lata 2007-2013,
 • 185 sztuk oczyszczalni przydomowych. Całkowity koszt – 2 573 171 zł, dofinansowanie – 1 569 607 zł w ramach PROW 2007-2013.
 • Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Podlodowie. Całkowity koszt – 403 752 zł, dofinansowanie – 403 752 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Podlodówce 1,035 km. Całkowita wartość – 119617 zł – budżet gminy
Autor: Powiat Rycki
Powrót