Aktualności turystyczne

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności turystyczne Drukuj Zapisz

ZAPRASZAMY NA BIEG TROPEM WILCZYM DO SOBIESZYNA

Zapraszamy do udziału w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM w Sobieszynie-Brzozowej (gmina Ułęż, powiat rycki). Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki i posiłek regeneracyjny. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem tegorocznej edycji Biegu Tropem Wilczym.

Plakat
 
REGULAMIN XI EDYCJI BIEGU TROPEM WILCZYM
Sobieszyn - Brzozowa 05.03.2023 r.
 
Organizator główny:
 • Fundacja Wolność i Demokracja
Organizatorzy lokalni:
 • Zespół Lubelskich parków Krajobrazowych
 • Urząd Gminy w Ułężu   
Partnerzy:
 • Zespół Szkół im. hr. K. Kickiego w Sobieszynie
 • Powiat Rycki
I.    CEL ZAWODÓW
 • Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
 • Propagowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych OCK „Pradolina Wieprza”
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja Gminy Ułęż.
II.    TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
 1. Bieg główny open odbędzie się w dniu 5 marca 2023 r. (niedziela) w Sobieszynie Brzozowej, start godz. 14.00.
 2. Bieg dla dzieci do lat 11  na dystansie 196 m. odbędzie się w/w terminie o godz. 14:20.
 3. Zbiórka i odbieranie pakietów startowych od godz. 12.00 do 13.30 w biurze zawodów prze Zespołem Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie-Brzozowej Sobieszyn 298 A, 08-504 Ułęż.
 
III.    HARMONOGRAM
12:00 – otwarcie Biura Zawodów
14:30 – zakończenie zapisów, zakończenie wydawania pakietów dla uczestników biegu
14:00 – start Biegu głównego open
14.20 – start biegu dla dzieci
14:40  – wręczenie nagród dla zwycięzców Biegu
 
IV.    TRASA, DYSTANS, NAGRODY
 1. Organizator wprowadza limit zawodników wynoszący 160 osób.
 2. Bieg honorowy open na dystansie 1963 m ma charakter biegu przełajowego i odbędzie się na trasie wytyczonej drogami gruntowymi (podbiegi i zbiegi, możliwe błoto i kałuże).
  1. Bieg dla dzieci na dystansie 196 m. Odbędzie się po nawierzchni utwardzonej.
 3. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
 4. Niedopuszczane jest śmiecenie na trasie biegu.
 5. Trasa będzie oznaczona  taśmami ostrzegawczymi oraz zabezpieczona przez osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora biegu.
 6. Zwycięzcy w poszczególnych kategorii open K i M otrzymają pamiątkowe puchary. 
 7. Uczestnicy biegu dziecięcego otrzymają upominki
V.     ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 4 marca 2023 r. drogą internetową  sobieszyn.zlpk@lubelskie.pl , oraz telefonicznie 81 865 00 25 (w godzinach pracy OEE 7.30-15.30), lub 5 marca 2023 w biurze zawodów. Ilość miejsc ograniczona Organizator zapewnia 160 pakietów startowych.
 2. Pakiety startowe odbierać można w dniu 5 marca 2023 r. w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z punktem VII niniejszego regulaminu.
 
VI.    UCZESTNICTWO
 1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa lub oświadczenia rodzica (opiekuna) w biurze zawodów.
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
VII.    OPŁATY
 1. Udział w Biegu jest bezpłatny
VIII.    BIURO ZAWODÓW  
 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w namiocie przed budynkiem szkoły i czynne będzie w dniu 5 marca 20223 r. w godzinach 12.00 – 14.30.
 2. Pakiety będą wydawane po dostarczeniu podpisanej deklaracji uczestnictwa lub oświadczenia rodzica (opiekuna).
IX.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO.
 3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przez ZLPK i UG Ułęż wydarzenia pod nazwą: „Tropem Wilczym-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, a szczególnie do:
  1. Sporządzenia listy uczestników,
  2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
  3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych ZLPK oraz Gminy Ułęż,
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Informujemy także, że podczas wydarzenia będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych ZLPK i UG Ułęż zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ZLPK zapewnia, że wizerunek uczestników zajęć nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej ZLPK, Urzędu Gminy Ułęż w publikacjach oraz na profilach Facebook, Instagram oraz YouTube organizatora. W przypadku wizerunku niestanowiącego szczegółu całości (zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2) będzie on przetwarzany wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją wydarzenia nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne do wzięcia udziału w w/w Biegu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
X.    KLASYFIKACJA
Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.
XI.    NAGRODY
Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale
XII.    UWAGI KOŃCOWE
 1. Kontakt do organizatora tel.: OEE Sobieszyn 81 8650025- Marcin Jabłoński
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie.
 3. W przypadku niesprzyjającej pogody (bardzo duże opady śniegu, burza etc) ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawody mogą zostać odwołane.
 4. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót