Pomoc społeczna

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Pomoc społeczna Drukuj Zapisz

Powiatowe centrum pomocy rodzinie

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Rykach, które zostało powołane Uchwałą Nr III/18/99 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 1999 r. Pierwszym kierownikiem PCPR był Witold Chadaj, który w latach 2005-2007 pełnił funkcję dyrektora. Następnie osobą pełniącą obowiązki dyrektora PCPR w Rykach została Teresa Smolak. Od 16 maja 2009 r. funkcję dyrektora sprawuje Teresa Flak

Centrum powołane jest do realizacji zadań powiatu w zakresie polityki społecznej w tym polityki prorodzinnej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Prokuraturą i Sądem Rejonowym (Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.

Piecza zastępcza

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej albo też niedostosowanemu społecznie, PCPR zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu Rodzinnego. PCPR prowadzi regularne kampanie na rzecz poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych.

Na terenie powiatu ryckiego nie funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza, dzieci z powiatu ryckiego umieszczane są w placówkach na terenie innych powiatów.

Powiat rycki ponosi comiesięczne koszty utrzymania dzieci przebywających zarówno w rodzinach zastępczych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z powiatu ryckiego. Na podstawie Uchwały Nr LXXI/215/12 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 22 marca 2012 r., przyjęto do realizacji 3-letni POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RYCKIM NA LATA 2012-2014. Adresatami programu są rodziny zastępcze oraz usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych powiatu oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Centrum zostało powołane na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Zarządzeniem Nr 47/2011 Starosty ryckiego z dnia 21 listopada 2011 r.

PCPR w Rykach organizuje corocznie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody mają na celu popularyzację rodzicielstwa zastępczego. Centrum prowadzi Grupę wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu ryckiego. Spotkania odbywają się nie rzadziej niż co kwartał w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Poprzez udział w Grupie wsparcia rodzice zastępczy mogą m.in. otrzymać wsparcie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej oraz podnosić umiejętności wychowawcze,

Usamodzielnienia wychowanków

Osoby, które opuściły po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo– wychowawczą, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną oraz pomoc w postaci świadczeń pieniężnych.

Interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i poradnictwo specjalistyczne

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. 

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) funkcjonuje w strukturach PCPR w Rykach od listopada 2005 r., uruchomiony ze środków budżetu państwa

Osoby zgłaszające się do Centrum, będące w stanie kryzysu z powodu przemocy w rodzinie oraz z powodu innych przyczyn, otrzymują natychmiastową specjalistyczną pomoc psychologiczną

W latach 2007-2013 PIK udzielił pomocy łącznie 2589 osobom, w tym osobom doświadczającym różnego rodzaju przemocy (łącznie 723) i sprawcom przemocy (łącznie 135).

W odpowiedzi na Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we wrześniu 2007 r. został opracowany Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Program jest skierowany do osób, jako systemu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i dopełnienie różnych form administracyjno-prawnych podejmowanych wobec sprawców przemocy

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016, został przyjęty Uchwałą Nr LXXXIX/309/12 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 26 lipca 2012 r. Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w powiecie ryckim.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością finansowane ze środków PFRON

PCPR realizuje również zadania przewidziane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Zadania realizowane zgodnie z Ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowana jest między innymi przez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier – w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji oraz dofinansowanie zakupu środków ortopedycznych, pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.

Konferencje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w związku z Tygodniem Pomocy Ofi arom Przestępstw począwszy od 2010 roku organizuje Powiatowe Konferencje dot. „Przeciwdziałania przemocy”, których celem jest promowanie współpracy na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie na terenie powiatu ryckiego oraz wymiana doświadczeń instytucji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy.

PCPR w Rykach jest organizatorem Powiatowych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które przypadają na dzień 21 listopada. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. W powiecie ryckim wpisał się w kalendarz imprez powiatowych.

Autor: Powiat Rycki
Powrót